محمدرضا عبداللهی

صفحه نخست /محمدرضا عبداللهی
محمدرضا عبداللهي
نام و نام خانوادگی محمدرضا عبداللهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات
تحصیلات دکترای تخصصی / اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های تولید گیاهی 26 (1398) 59-69
2
BIOLOGICAL PROCEDURES ONLINE 21 (2019) 14
3 علوم باغبانی 33 (1398) 127-139
4 زیست فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 10 (1398) 173-181
5 تولیدات گیاهی 42 (1398) 77-88
6
Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران 24-1 (1398) 87-97
7 فنآوری تولیدات گیاهی هیجدهم (1397) 31-44
8
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 136 (2019) 561–573
9 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 859-868
10 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند 34 (1397) 147-163
11
EUPHYTICA 214 (2018) 216
12
Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران 23 (1397) 273-283
13 علوم زراعی ایران 20 (1397) 93-107
14 به نژادی نهال و بذر 34 (1397) 37-62
15
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 133 (2018) 39-49
16 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) 16 (1396) 19-32
17 فنآوری تولیدات گیاهی 17(2) (1396) 53-66
18 علوم و فنون باغبانی ایران 17 (1396) 439-452
19
Biotechnologia 98 (2017) 209-217
20
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 130 (2017) 369–378
21 پژوهشهای حبوبات ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر 8(1) (1396) 192-208
22 پژوهش های تولید گیاهی 24 (1396) 1
23
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY 41 (2017) 354-363
24 ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران دوره یازدهم شماره 3 (1395) 449-457
25
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 126 (2016) 449-458
26 تولیدات گیاهی 39 (1395) 119-131
27
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 100 (2016) 1041–1059
28
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY 40 (2016) 571-579
29 تولیدات گیاهی 38 (1394) 105-116
30 زراعت (پژوهش و سازندگی سابق) 109 (1394) 1-8
31 تولید محصولات زراعی و باغی 5 (1394) 91-103
32 علوم و فنون باغبانی ایران 16 (1394) 149-160
33 تولید محصولات زراعی و باغی 5 (1394) 271-280
34
PLANT CELL REPORTS 34 (2015) 1909–1918
35
Brazilian Journal of Botany 38 (2015) 447-456
36
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 122 (2015) 321-329
37 تحقیقات غلات 4 (1393) 155-173
38 تولیدات گیاهی 1 (1393) 81-92
39 پژوهش های سلولی و مولکولی 27 (1393) 88-98
40 فن آوری زیستی در کشاورزی 4 (1392) 33-39
41 س3- ش2 (2014) 119-130
42 دانش زراعت 6 (1392) 79-92
43 دانش زراعت 6 (1392) 37-54
44 20- ش1 (2013)
45 12- ش1 (2012)
46 جل12- ش1 (2012)