عزت اله عباسیان

صفحه نخست /عزت اله عباسیان
نام و نام خانوادگی عزت اله عباسیان
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های اقتصادی ایران مجله پوهش های اقتصاد ایران (1399) 1-26
2 راهبرد اقتصادی 24 (1399) 35-60
3 مدلسازی اقتصادی 36 (1398) 235-256
4
Iranian Economic Review 24 (2019) 723-741
5 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 87 (1397) 47-75
6 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 33 (1397) 221-245
7 تحقیقات مالی - دانشگاه تهران دوره 19 شماره 4 (1396) 579-594
8 حسابداری مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 35 (1396) 15-29
9 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 29 (1396) 17-30
10 مجله علمی تحقیقات نظام سلامت 78 (1396) 131-141
11 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 28 (1396) 7-33
12 رفاه اجتماعی 17 (1396) 39-72
13
International Journal of Health Policy and Management 6 (2017) 219-228
14
Global journal of health science 9 (2017) 215 - 224
15
Iranian Economic Review 21 (2017) 45-70
16
Global Social Welfare 3 (2016) 279–286
17
Iranian Journal of Economic Studies 5 (2016) 101-116
18 نظریه های کاربردی اقتصاد 3(2) (1395) 1-22
19 تحقیقات مالی - دانشگاه تهران 18 (1395) 149-166
20 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 76 (1394) 75-93
21 مجلس و راهبرد 83 (1394) 151-178
22 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 15 (1394) 183 -199
23
Journal of International and Comparative Social Policy 31 (2015) 271–282
24 رفاه اجتماعی 58 (1394) 121-136
25 تحقیقات مالی - دانشگاه تهران 17 (1394) 123-140
26
INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH 7 (2015) 588-595
27 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 42 (1393) 25-53
28
Research Journal of Finance and Accounting 5 (2014) 55-59
29 رفاه اجتماعی 53 (1393) 77-89
30
Asian Research Consortium 4 (2014) 229-246
31 اقتصاد پولی مالی 7 (1393) 54-83
32 رفاه اجتماعی 52 (1393) 7-32
33 سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی 2 (1393) 1-27
34 پژوهشنامه مالیات 67 (1393) 33-57
35
International Research Journal of Finance and Economics 119 (2014) 58-66
36 تحقیقات اقتصادی 48 (1392) 51-68
37 پژوهشنامه بیمه 111 (1392) 1-19
38 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 65 (1392) 231-254
39 رفاه اجتماعی 49 (1392) 57-87
40 حسابداری مالی 16 (1391) 82-111
41 بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره 19 ، شماره 4 (1391) 101-118
42
Pennsylvania Economic Review Volume 19, Number 2 (2012) 19-27
43 اقتصاد مقداری دوره 9، شماره 1 (1391) 87-111