عزت اله عباسیان

صفحه نخست /عزت اله عباسیان
نام و نام خانوادگی عزت اله عباسیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 87 (1397) 47-75
2 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 33 (1397) 221-245
3 تحقیقات مالی - دانشگاه تهران دوره 19 شماره 4 (1396) 579-594
4 حسابداری مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 35 (1396) 15-29
5 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 29 (1396) 17-30
6 مجله علمی تحقیقات نظام سلامت 78 (1396) 131-141
7 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 28 (1396) 7-33
8 رفاه اجتماعی 17 (1396) 39-72
9
International Journal of Health Policy and Management 6 (2017) 219-228
10
Global journal of health science 9 (2017) 215 - 224
11
Iranian Economic Review 21 (2017) 45-70
12
Global Social Welfare 3 (2016) 279–286
13
Iranian Journal of Economic Studies 5 (2016) 101-116
14 نظریه های کاربردی اقتصاد 3(2) (1395) 1-22
15 تحقیقات مالی - دانشگاه تهران 18 (1395) 149-166
16 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 76 (1394) 75-93
17 مجلس و راهبرد 83 (1394) 151-178
18 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 15 (1394) 183 -199
19
Journal of International and Comparative Social Policy 31 (2015) 271–282
20 رفاه اجتماعی 58 (1394) 121-136
21 تحقیقات مالی - دانشگاه تهران 17 (1394) 123-140
22
INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH 7 (2015) 588-595
23 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 42 (1393) 25-53
24
Research Journal of Finance and Accounting 5 (2014) 55-59
25 رفاه اجتماعی 53 (1393) 77-89
26
Asian Research Consortium 4 (2014) 229-246
27 اقتصاد پولی مالی 7 (1393) 54-83
28 رفاه اجتماعی 52 (1393) 7-32
29 سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی 2 (1393) 1-27
30 پژوهشنامه مالیات 67 (1393) 33-57
31
International Research Journal of Finance and Economics 119 (2014) 58-66
32 تحقیقات اقتصادی 48 (1392) 51-68
33 پژوهشنامه بیمه 111 (1392) 1-19
34 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 65 (1392) 231-254
35 رفاه اجتماعی 49 (1392) 57-87
36 حسابداری مالی 16 (1391) 82-111
37 بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره 19 ، شماره 4 (1391) 101-118
38
Pennsylvania Economic Review Volume 19, Number 2 (2012) 19-27
39 اقتصاد مقداری دوره 9، شماره 1 (1391) 87-111