بابک ظهیری

صفحه نخست /بابک ظهیری
بابك ظهيري
نام و نام خانوادگی بابک ظهیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / حشره شناسی کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نامه انجمن حشره شناسی ایران 39(3) (1398) 325-341
2 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) 30 (1395) 284-291
3 تحقیقات آفات گیاهی 5 (1394) 49-60
4
Persian Journal of Acarology 4 (2015) 221–238.
5 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 4 (1394) 153-161
6 مدیریت آفات کشاورزی 1(1) (1393) 10-22
7
POPULATION ECOLOGY 56 (2014) 185-194
8 32- ش2 (2012) 71-89