دوستمراد ظفری

صفحه نخست /دوستمراد ظفری
نام و نام خانوادگی دوستمراد ظفری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / گیاهپزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات آب و خاک ایران 50 (1398) 1231-1242
2 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند 35(1) (1398) 47-63
3 فنآوری تولیدات گیاهی 19(1) (1398) 143-159
4 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) 32 (2) (1397) 463-479
5
FOREST PATHOLOGY 49(1) (2019) 7-e12468-1-e12468
6
Journal of Agricultural Science and Technology 20(6) (2018) 1307-1316
7
Rhizosphere 7 (2018) 27-34
8 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 31(2) (1397) 398-408
9 فنآوری تولیدات گیاهی 18(1) (1397) 149-157
10
Global NEST Journal 20 (2018) 432-438
11
Frontiers in Microbiology 9:1484 (2018) 1-16
12
Mycosphere 9(4) (2018) 618-634
13
Mycologia Iranica 5(1) (2018) 29-34
14 به زراعی کشاورزی 20(2) (1397) 517-531
15 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28(1) (1397) 97-107
16
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY 36 (2018) 869-874
17
ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 111 (2018) 437-455
18
BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY 28 (2018) 171–157
19
Journal of Plant Diseases and Protection https://doi.org/10.1007/s41348-017-0143-3 (2017) 1-6
20
International Journal of Environmental Sciences and Technology 14 (2017) 1-12
21
Mycosphere 8(2) (2017) 1253-1260
22
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 99(2) (2017) 538
23
JOURNAL OF GENERAL PLANT PATHOLOGY DOI 10.1007/s10327-017-0739-2 (2017) 1-4
24 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) سال سی و یکم شماره 2 (1396) 312-321
25 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) جلد 16 شماره 1 (1396) 67-74
26
NOVA HEDWIGIA 105 (2017) 75-85
27
Fungal Ecology 29 (2017) 67-75
28
Mycotoxin Research 33 (2017) 245–259
29
Zemdirbyste-Agriculture 104 (2) (2017) 179-184
30
AUSTRALASIAN PLANT DISEASE NOTES 29 (2017) 1-3
31
Meta Gene 9 (2016) (2017) 62–69
32
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY doi:10.1111/jam.13411 (2017) 1-11
33
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 67 (4) (2016) 431-441
34 پژوهش های سلولی و مولکولی 29 (1395) 321-330
35 گیاه پزشکی -دانشگاه شهید چمران اهواز 39(3) (1395) 1-12
36
PLANT DISEASE Vol.101 No.1 (2016) pp.244
37
Persian Journal of Acarology 5 (2016) 341-350
38 آفات و بیماریهای گیاهی- موسسه تحقیقات آفات گیاه پزشکی 84(1) (1395) 187-202
39
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 98 (2) (2016) 369-377
40
Journal of Plant Protection Research Vol. 56, No. 1 (2016) 95-98(DOI: 10.1515/j
41
Journal of Applied Biotechnology Reports Volume 3, Issue 1, Winter 2016 (2016) 359-363
42
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Journal of Plant Pathology 98 (1), (2016) 171-185
43
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 97 (3) 431-437 (2015) 431-437
44 تاکسونومی و بیوسیستماتیک سال هفتم شماره بیست و چهارم (1394) 95-112
45 ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران دوره 10 شماره 2 (1394) 167-174
46
Archives of Phytopathology and Plant Protection http://dx.doi.org/10.1080/03235408.2015.1095469 (2015) 14 صفحه
47
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 97(3) (2015) 541-551
48
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 98(1) (2015) -
49
Archives of Phytopathology and Plant Protection http://dx.doi.org/10.1080/03235408.2015.1099886 (2015) 11 صفحه
50
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 97(3) (2015) 541-551
51
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 97(3) (2015) 541-551
52
Journal of Plant Pathology and Microbiology 6(7) (2015) 6 page
53
Journal of Crop Protection 5 (2015) 33-42
54
Journal of Crop Protection 5 (2015) 43-50
55 رستنیها 16(1) (1394) 101-108
56
Journal of Plant Pathology and Microbiology 6(3) (2015) http://dx.doi.org/10
57 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) 13(2) (1393) 99-104
58
Global Journal of Science Frontier Research: E Interdiciplinary 3 (2015) 1-6
59
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 96 (4, Supplement) (2014) S4.126
60
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2(9) (2014) 2566-2568
61 گیاه پزشکی -دانشگاه شهید چمران اهواز جلد 37 شماره 2 (1393) 1-13
62 رستنیها سال پانزدهم شماره 1 (1393) 77-78
63 دانش گیاه پزشکی ایران دوره 45 شماره 1 (1393) 59-69
64 دانش گیاه پزشکی ایران دوره 45 شماره 1 (1393) 139-150
65 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) 13 (1393) 1-10
66
Journal of Crop Protection 3 (2014) 655-662
67
New Disease Reports 30 (2014) 2
68
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 96(3) (2014) 603-611
69 به نژادی نهال و بذر سال سی ام شماره 1 (1393) 207-220
70
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 139 (2014) 299-307
71
Journal of Plant Pathology and Microbiology 3 (2014) 31-38
72
MYCOLOGICAL PROGRESS 13(3) (2014) 881-892
73
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 96 (2) (2014) 431-439
74
Archives of Phytopathology and Plant Protection 47 (2014) 919-929
75 Research Journal of Recent Sciences 49- ش3 (2013) 335-341
76 26-ش 3 (2012)
77 27- ش1 (2012)