دوستمراد ظفری

صفحه نخست /دوستمراد ظفری
نام و نام خانوادگی دوستمراد ظفری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / گیاهپزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهار زیستی در گیاه پزشکی 7 (1399) 63-76
2 بیوتکنولوژی کشاورزی سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 40، پاییز 1399) (1399) 141 -156
3
Rhizosphere 15 (2020) 100239-...
4
Pakistan Journal of Phytopathology 38 (2020) 93-101
5
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY https://doi.org/10.1007/s42161-020-00562-x جلد 102 (2020) 1 (1281)
6
Biological Journal of Microorganisms 8(32) (2020) 1-14
7
Biomolecules 10 (5) (2020) 730(1-20)
8 مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14 پاییز و زمستان 13 (1398) صفحه 63-76
9
New Disease Reports (2020) 41 (2020) 7
10
BIOLOGICAL CONTROL 141 (2020) 104101
11 تحقیقات آب و خاک ایران 50 (1398) 1231-1242
12 چغندرقند - موسسه تحقیقات چغندرقند 35(1) (1398) 47-63
13 فنآوری تولیدات گیاهی 19(1) (1398) 143-159
14 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) 32 (2) (1397) 463-479
15
FOREST PATHOLOGY 49(1) (2019) 7-e12468-1-e12468
16
Journal of Agricultural Science and Technology 20(6) (2018) 1307-1316
17
Rhizosphere 7 (2018) 27-34
18 پژوهش های گیاهی 31(2) (1397) 398-408
19 فنآوری تولیدات گیاهی 18(1) (1397) 149-157
20
Global NEST Journal 20 (2018) 432-438
21
Frontiers in Microbiology 9:1484 (2018) 1-16
22
Mycosphere 9(4) (2018) 618-634
23
Mycologia Iranica 5(1) (2018) 29-34
24 به زراعی کشاورزی 20(2) (1397) 517-531
25 دانش کشاورزی و تولید پایدار 28(1) (1397) 97-107
26
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY 36 (2018) 869-874
27
ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY 111 (2018) 437-455
28
BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY 28 (2018) 171–157
29
Journal of Plant Diseases and Protection https://doi.org/10.1007/s41348-017-0143-3 (2017) 1-6
30
International Journal of Environmental Sciences and Technology 14 (2017) 1-12
31
Mycosphere 8(2) (2017) 1253-1260
32
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 99(2) (2017) 538
33
JOURNAL OF GENERAL PLANT PATHOLOGY DOI 10.1007/s10327-017-0739-2 (2017) 1-4
34 حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق) سال سی و یکم شماره 2 (1396) 312-321
35 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) جلد 16 شماره 1 (1396) 67-74
36
NOVA HEDWIGIA 105 (2017) 75-85
37
Fungal Ecology 29 (2017) 67-75
38
Mycotoxin Research 33 (2017) 245–259
39
Zemdirbyste-Agriculture 104 (2) (2017) 179-184
40
AUSTRALASIAN PLANT DISEASE NOTES 29 (2017) 1-3
41
Meta Gene 9 (2016) (2017) 62–69
42
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY doi:10.1111/jam.13411 (2017) 1-11
43
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 67 (4) (2016) 431-441
44 پژوهش های سلولی و مولکولی 29 (1395) 321-330
45 گیاه پزشکی -دانشگاه شهید چمران اهواز 39(3) (1395) 1-12
46
PLANT DISEASE Vol.101 No.1 (2016) pp.244
47
Persian Journal of Acarology 5 (2016) 341-350
48 آفات و بیماریهای گیاهی- موسسه تحقیقات آفات گیاه پزشکی 84(1) (1395) 187-202
49
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 98 (2) (2016) 369-377
50
Journal of Plant Protection Research Vol. 56, No. 1 (2016) 95-98(DOI: 10.1515/j
51
Journal of Applied Biotechnology Reports Volume 3, Issue 1, Winter 2016 (2016) 359-363
52
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Journal of Plant Pathology 98 (1), (2016) 171-185
53
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 97 (3) 431-437 (2015) 431-437
54 تاکسونومی و بیوسیستماتیک سال هفتم شماره بیست و چهارم (1394) 95-112
55 ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران دوره 10 شماره 2 (1394) 167-174
56
Archives of Phytopathology and Plant Protection http://dx.doi.org/10.1080/03235408.2015.1095469 (2015) 14 صفحه
57
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 97(3) (2015) 541-551
58
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 98(1) (2015) -
59
Archives of Phytopathology and Plant Protection http://dx.doi.org/10.1080/03235408.2015.1099886 (2015) 11 صفحه
60
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 97(3) (2015) 541-551
61
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 97(3) (2015) 541-551
62
Journal of Plant Pathology and Microbiology 6(7) (2015) 6 page
63
Journal of Crop Protection 5 (2015) 33-42
64
Journal of Crop Protection 5 (2015) 43-50
65 Rostaniha 16(1) (2015) 101-108
66
Journal of Plant Pathology and Microbiology 6(3) (2015) http://dx.doi.org/10
67 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) 13(2) (1393) 99-104
68
Global Journal of Science Frontier Research: E Interdiciplinary 3 (2015) 1-6
69
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 96 (4, Supplement) (2014) S4.126
70
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2(9) (2014) 2566-2568
71 گیاه پزشکی -دانشگاه شهید چمران اهواز جلد 37 شماره 2 (1393) 1-13
72 Rostaniha سال پانزدهم شماره 1 (2014) 77-78
73 دانش گیاه پزشکی ایران دوره 45 شماره 1 (1393) 59-69
74 دانش گیاه پزشکی ایران دوره 45 شماره 1 (1393) 139-150
75 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) 13 (1393) 1-10
76
Journal of Crop Protection 3 (2014) 655-662
77
New Disease Reports 30 (2014) 2
78
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 96(3) (2014) 603-611
79 به نژادی نهال و بذر سال سی ام شماره 1 (1393) 207-220
80
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 139 (2014) 299-307
81
Journal of Plant Pathology and Microbiology 3 (2014) 31-38
82
MYCOLOGICAL PROGRESS 13(3) (2014) 881-892
83
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 96 (2) (2014) 431-439
84
Archives of Phytopathology and Plant Protection 47 (2014) 919-929
85 Research Journal of Recent Sciences 49- ش3 (2013) 335-341
86 26-ش 3 (2012)
87 27- ش1 (2012)