امید طبیب زاده قمصری

صفحه نخست /امید طبیب زاده قمصری
نام و نام خانوادگی امید طبیب زاده قمصری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه بوعلی همدان، گروه زبانشناسی همگانی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبانشناسی همگانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دستور 10 (1393) 100-129
2 ادب پژوهی 30 (1393) 9-28
3 زبان ها و گویش های ایرانی، ویژه نامۀ نامه فرهنگستان 3 (1392) 59-89
4 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 5 (1392) 183-203
5 زبان و زبان شناسی 1 (1391) 1-14
6 بیوتکنولوژی کشاورزی ش20 (1391) 53-74