جواد طاهری نژاد

صفحه نخست /جواد طاهری نژاد
جواد طاهري نژاد
نام و نام خانوادگی جواد طاهری نژاد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات فوق لیسانس / مهندسی عمران
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Electronic Journal of Structural Engineering 1 (2017) 65-75
2
Electronic Journal of Structural Engineering 2013-2 (2013) 1-16