محمد طاهری

صفحه نخست /محمد طاهری
محمد طاهري
نام و نام خانوادگی محمد طاهری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نامه فرهنگستان 9 (1398) 145-172
2 نقد و نظر 1 (1398) 127-149
3 کهن نامه ادب پارسی 9 (1397) 141-163
4 متن شناسی ادب فارسی 9 (1396) 57-72
5 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 3 (1395) 1-21
6 ادب پژوهی 28 (1393) 155-179
7 پژوهشنامه ادببات تعلیمی 21 (1393) 55-80
8 فنآوری تولیدات گیاهی س11- ش 21 (1392) 9-24
9 تست س9-ش32 (1392)
10
International Journal of Management and Humanity Sciences 2(2) (2013) 151-160
11
International Journal of Management and Humanity Sciences Vol., 2 (S) (2013) 1056 - 1066
12
International Journal of Language and Applied Linguistics 3 (3) (2013) 221-232
13 س7-ش1 (2013) 105-134
14 ادبیات تطبیقی س4- ش8 (1392)
15
International Journal of Language and Applied Linguistics 4(2) (2013) 246-260