عباس صمدی

صفحه نخست /عباس صمدی
نام و نام خانوادگی عباس صمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت دولتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11 بهار 1400 (1400) صفحه 113-143
2 مدیریت دولتی دوره 13، شماره 1 1400 صفحه 77-102 (1400) صفحه 77-102
3 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 2 (1399) 50-53
4 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا دوره 3 شماره2 (1399) 13
5 پژوهش های مدیریت عمومی 41 (1397) 111-137
6 پژوهشنامه حمل و نقل 56 (1397) 205-222
7 سبک زندگی اسلامی بامحوریت سلامت با توجه به گسترش روزافزون تحقیقات و مطالعات میان ر (1397) 122-133
8 مدیریت بهداشت و درمان دوره 7 شماره 2 (1395) 75-89
9 روستا و توسعه سال 19 شماره 1 (1395) 53-72
10
Journal of economics and engineering VOL. 6 . NO. 1 (2015) 2015-2018
11
ArthPrabhand: A Journal of Economics and Management 3 (2014) 97-110
12 کاوشهای مدیریت بازرگانی 11 (1393) 147-182
13
Applied mathematics in Engineerring, Managmenet and Technology 10 (2014) 241-249
14 دوره5- شماره3 (2013) 37-52
15 ش41 (2013)
16
INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS VOL 5, NO 3 (2013) 627-638
17 مدیریت دولتی دوره 5، شماره (1392) 129- صص 148
18 3 (2013) 13-28
19
Journal of Basic and Applied Scientific Research 3(8) (2013) 556-561
20 مدیریت فرهنگ سازمانی دوره دهم،شماره دوم،پاییز و زمستان 1391 (1391) 108ـ 85
21
INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS VOL. 5 . NO. 3 (2013) 627-638
22
Procedia - Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 496 – 502