عباس صمدی

صفحه نخست /عباس صمدی
نام و نام خانوادگی عباس صمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت دولتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های مدیریت عمومی 41 (1397) 111-137
2 پژوهشنامه حمل و نقل 56 (1397) 205-222
3 مدیریت بهداشت و درمان دوره 7 شماره 2 (1395) 75-89
4 روستا و توسعه سال 19 شماره 1 (1395) 53-72
5
Journal of economics and engineering VOL. 6 . NO. 1 (2015) 2015-2018
6
ArthPrabhand: A Journal of Economics and Management 3 (2014) 97-110
7 کاوشهای مدیریت بازرگانی 11 (1393) 147-182
8
Applied mathematics in Engineerring, Managmenet and Technology 10 (2014) 241-249
9 دوره5- شماره3 (2013) 37-52
10 ش41 (2013)
11
INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS VOL 5, NO 3 (2013) 627-638
12 مدیریت دولتی دوره 5، شماره (1392) 129- صص 148
13 3 (2013) 13-28
14
Journal of Basic and Applied Scientific Research 3(8) (2013) 556-561
15 مدیریت فرهنگ سازمانی دوره دهم،شماره دوم،پاییز و زمستان 1391 (1391) 108ـ 85
16
INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS VOL. 5 . NO. 3 (2013) 627-638
17
Procedia - Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 496 – 502