علی اکبر صفری سنجانی

صفحه نخست /علی اکبر صفری سنجانی
علي اكبر صفري سنجاني
نام و نام خانوادگی علی اکبر صفری سنجانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه خاکشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / خاکشتاسی- بیولوژی خاک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Water and Environmental Nanotechnology 4 (2019) 296-307
2 تحقیقات آب و خاک ایران 50 (1398) 1095-1109
3 تحقیقات کاربردی خاک 7 (1398) 54-66
4 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 123-139
5 تحقیقات آب و خاک ایران 50 (1398) 515-525
6
GEOMICROBIOLOGY JOURNAL 36 (2019) 873-880
7
International Journal of Environmental Sciences and Technology 16 (2019) 3297 – 3308
8 تحقیقات کاربردی خاک 7 (1398) 16-30
9 زیست شناسی میکروارگانیسم ها - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر 8)29( (1398) 41-56
10
CATENA 174 (2019) 371-382
11
International Journal of Environmental Sciences and Technology 16 (2019) 7643–7652
12 دانش آب و خاک 28 (1397) 57-68
13 پژوهش های خاک 32 (1397) 535-550
14
Biological Journal of Microorganisms 7(28) (2018) 27-39
15
ECOTOXICOLOGY 27 (2018) 1281-1291
16
Environmental Resources Research 6(2) (2018) 149-162
17
Mycosphere 9(4) (2018) 618-634
18 به زراعی کشاورزی 20(2) (1397) 517-531
19 تحقیقات کاربردی خاک 6(2) (1397) 27-42
20 علوم آب و خاک 22 (1397) 223-235
21 زیست شناسی خاک 6(1) (1397) 87-101
22 پژوهش های زراعی ایران جلد 16، شماره 1 (1397) 35-48
23
LAKE AND RESERVOIR MANAGEMENT 23(2) (2018) 117-129
24 Biological Journal of Microorganisms 25(7) (2018) 109-125
25 آب و خاک 32 (1397) 113-126
26
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 24 (34) (2017) 26485–26496
27
Spanish Journal of Soil Science 7(3) (2017) 149-163
28 Biological Journal of Microorganisms 23 (2017) 35-48
29 پژوهش های حفاظت آب و خاک 24 (4) (1396) 123-142
30
Journal of Global Antimicrobial Resistance 10 (2017) 247-255
31 دانش کشاورزی و تولید پایدار 27 (1396) 19-35
32
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE 140 (2017) 409-421
33 مهندسی زراعی 40 (1) (1396) 37-56
34 تحقیقات کاربردی خاک 5 (1) (1396) 1-12
35 زیست شناسی خاک 5 (1) (1396) 67-81
36 مدیریت خاک و تولید پایدار 6 (1395) 71-86
37 آب و خاک 30 (1395) 1964-1977
38 دانش آب و خاک 26 (1395) 257-271
39
Soil & Tillage Research 167 (2017) 9–29
40
Biological Journal of Microorganisms 5(20) (2016) 43-59
41 فصلنامه علمی-پژوهشی آب و فاضلاب 27(4) (1395) 45-55
42 مدیریت خاک و تولید پایدار 6(2) (1395) 1-23
43 بوم شناسی کشاورزی جلد 8، شماره 1 (1395) 107-119
44
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 23 (10) (2016) 9750–9758
45
EURASIAN SOIL SCIENCE 49 (3) (2016) 347-357
46
CHEMISTRY AND ECOLOGY 32(6) (2016) 520-532
47 دانش آب و خاک 26 (1395) 1-19
48
EURASIAN SOIL SCIENCE 5(1) (2016) 74-83
49
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 23(3) (2016) 2479-2486
50 دانش آب و خاک 25 (1-4) (1394) 303-315
51
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 4 (2015) 239-247
52
International Journal of Research in Environmental Science 1 (2015) 38-47
53
Journal of Mining and Environement 6 (2) (2015) 141-150
54 انسان و محیط زیست - انجمن متخصصان محیط زیست ایران 13(3) (1394) 43-66
55
JOURNAL OF HYDROLOGY 522 (2015) 353-368
56
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 4 (2014) 11-22
57
GEODERMA 217-218 (2014) 83-89
58
Agricultural Advances 3(11) (2014) 280-291
59 مدیریت خاک 3(1) (1393) 53-68
60
CHEMISTRY AND ECOLOGY 30(5) (2014) 446-462
61 مهندسی زراعی 37(1) (1393) 49-65
62 مجله سلامت و محیط 7(2) (1393) 195-204
63 پژوهش های خاک 28(2) (1393) 447-458
64 مدیریت خاک و تولید پایدار 4(3) (1393) 33-60
65 دانش آب و خاک 24(4) (1393) 197-213
66
PEDOSPHERE 24(3) (2014) 378-390
67
Journal of Middle East Applied Science and Technology 11 (2014) 300-304
68
JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH 25(1) (2014) 113-120
69 س21-ش4 (2014) 729-741
70
GEODERMA 213 (2014) 95-102
71 پژوهش های خاک 27(4الف) (1392) 531-544
72
International Journal of Mining and Geo-Engineering 47(2) (2013) 151-161
73
International Journal of Environmental Sciences and Technology 11 (2013) 695-702
74
ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT 28(1) (2013) 36-48
75 مدیریت خاک 2 (1392) 47-39
76 مدیریت خاک س1- ش2 (1392) 32-40
77 23- ش2 (2013) 13-27
78
Environmental Earth Sciences 71 (2013) 1551-1560
79 مدیریت خاک 2 (1392) 31-40