آزاده صفادوست

صفحه نخست /آزاده صفادوست
نام و نام خانوادگی آزاده صفادوست
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه خاکشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / خاکشناسی - فیزیک و حفاظت خاک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های خاک 33 (1398) 387-401
2
ENVIRONMENTAL POLLUTION 255 (2019) 1-11
3 علوم آب و خاک 33 (1398) 115-126
4 تحقیقات کاربردی خاک 6 (1397) 109-120
5 تحقیقات کاربردی خاک 6 (1397) 58-69
6 پژوهش های خاک 32 (1397) 85-97
7 پژوهش های خاک 31 (1396) 419-431
8 مدیریت خاک و تولید پایدار 6 (1395) 71-86
9 آب و خاک 30 (1395) 186-193
10 تحقیقات آب و خاک ایران 46 (1394) 759-767
11
Archives of Agronomy and Soil Science 0 (2015) 1-14
12
JOURNAL OF HYDROLOGY 522 (2015) 418–427
13
ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT 0 (2015) 1-18
14
AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 188 (2014) 221–228
15
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 136 (2014) 34-41
16 س17-ش65 (2013) 89-99
17 جلد 27- ش3 (2013) 228-234