امیرحسین صدر

صفحه نخست /امیرحسین صدر
نام و نام خانوادگی امیرحسین صدر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های دانش زمین 37 (1398) 1-19
2 پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 3 (1397) 31-56
3 رسوب شناسی کاربردی 12 (1397) 40-60
4
رسوب شناسی کاربردی 12 (1397) 40-60
5 فصلنامه زمین ساخت 5 (1397) 3-15
6 پژوهش های دانش زمین 32 (1396) 1-15
7 علوم زمین 106 (1396) 203-216
8 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 18 (1394) 1-8