صادق صالح زاده

صفحه نخست /صادق صالح زاده
نام و نام خانوادگی صادق صالح زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی معدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی معدنی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
CHEMICAL PAPERS 74 (2020) 4433-4441
2
DNA AND CELL BIOLOGY 39 (2020) 2134-2142
3
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 309 (2020) 113149-...
4
TRANSITION METAL CHEMISTRY 45 (2020) 227-235
5
NUCLEOSIDES NUCLEOTIDES & NUCLEIC ACIDS 39 (2020) 699-714
6
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 301 (2020) 112339-...
7
POLYHEDRON 170 (2019) 584-592
8
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 43 (2019) 7797-7805
9
BIOORGANIC CHEMISTRY 85 (2019) 420-430
10
PROCESS BIOCHEMISTRY 79 (2019) 203-213
11
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS 37 (2019) 823-836
12
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 125 (2019) 931-940
13
POLYHEDRON 162 (2019) 232-239
14
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS 37 (2019) 2789-2800
15
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 33 (2018) 33:e4754
16
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 33 (2018) 33:e4723.
17
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 118 (2018) 1220-1228
18 شیمی کاربردی 51 (1397) 295-308
19
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 122 (2018) 7598-7613
20
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 149 (2018) 064116-1, 064116-16
21
INORGANICA CHIMICA ACTA 480 (2018) 27-32
22
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 32 (2018) 32:e4501
23
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS 119 (2018) 76-83
24
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 204 (2018) 416–424
25
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 32 (2018) e4382
26
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 860 (2018) 49-58
27
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1154 (2018) 587-589
28
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS 37 (2018) 2242-2253
29
JOURNAL OF FLUORESCENCE 28 (2018) 195-206
30
APPLIED SURFACE SCIENCE 427 (2018) 640–648
31
Inorganic Chemistry Frontiers 4 (2017) 2107–2118
32
NUCLEOSIDES NUCLEOTIDES & NUCLEIC ACIDS 36 (2017) 553-570
33
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 43 (2017) 6973–6991
34
CATALYSIS LETTERS 147 (2017) 2319-2331
35
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 31 (2017) e3690
36
NUCLEOSIDES NUCLEOTIDES & NUCLEIC ACIDS 36 (2017) 435-451
37
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 14 (2017) 943–953
38
RSC Advances 7 (2017) 39704–39707
39
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 70 (2017) 340–360
40
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 31 (2017) 1-9
41
MOLECULAR PHYSICS 114 (2016) 3669-3678
42
RSC Advances 6 (2016) 104875
43
Arabian Journal of Chemistry 9 (2016) S1610-S1617
44
JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 37 (2016) 2799–2807
45
Arabian Journal of Chemistry 9 (2016) S41-S46
46
JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY 15 (2016) 16500321-15
47
DALTON TRANSACTIONS 45 (2016) 13899–13906
48
Computational and Theoretical Chemistry 1092 (2016) 41-46
49
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 218 (2016) 59-67
50
Computational and Theoretical Chemistry 1078 (2016) 9-15
51
Foundations of Chemistry 18 (2016) 57-65
52
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1108 (2016) 727-734
53
RSC Advances 5 (2015) 100546–100559
54
JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY 14 (2015) 15500571-16
55
INORGANICA CHIMICA ACTA 409 (2015) 265-275
56
JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY 14 (2015) 15500431-14
57
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS 91 (2015) 404-413
58
RSC Advances 5 (2015) 75555–75568
59
DALTON TRANSACTIONS 44 (2015) 19708–19716
60
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 39 (2015) 7429-7441
61
JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY 14 (2015) (15)1550001-1550001
62
Computational and Theoretical Chemistry 1060 (2015) 43–51
63
COMPTES RENDUS CHIMIE 18 (2015) 564–572
64
COMPTES RENDUS CHIMIE 18 (2015) 564–572
65
Computational and Theoretical Chemistry 1059 (2015) 18-26
66
POLYHEDRON 85 (2015) 652-664
67
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 135 (2015) 1019-1031
68
Computational and Theoretical Chemistry 1048 (2014) 62-68
69
POLYHEDRON 68 (2014) 151–156
70
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 767 (2014) 54-59
71
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 9-16
72
Computational and Theoretical Chemistry 1034 (2014) 73-79
73
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 431-440
74
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 11 (2014) 9-16
75
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 38 (2014) 1199-1209
76
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 1 (2014) 35-40