علی صادقی نسب

صفحه نخست /علی صادقی نسب
نام و نام خانوادگی علی صادقی نسب
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه علوم درمانگاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران سوم (1397) 54-60
2 مجله دامپزشکی ایران 14 (1397) 55-61
3
MICROBIAL PATHOGENESIS 105 (2017) 231-234
4 مجله دامپزشکی ایران 12 (1395) 5-13
5
Iranian Journal of Ruminants Health Research 1 (2016) 21-30
6
Journal of Veterinary Research 60 (2016) 7-12
7
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine DOI: 10.15547/bjvm.1007 (2016) DOI: 10.15547/bjvm.1
8 تحقیقات دام و طیور چهارم (1394) 11
9 دوره 68- ش3 (2013) 305-308
10 تحقیقات دامپزشکی دوره 68- شماره 3 (1392) 4
11
Vol. 14, No. 4 (2013) 277-282
12
4 (2) (2013) 111 - 114
13
Iranian Journal of Veterinary Research vol 14 , no 4 (2013) 6
14
Pelagia Research Library 3(1) (2013) 493-496
15
Veterinary Research Forum 4(2) (2013) 4
16 علوم دامی ایران دوره 43- ش2 (1391) 161-171