مجید صادقی فر

صفحه نخست /مجید صادقی فر
نام و نام خانوادگی مجید صادقی فر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه آمار
تحصیلات دکترای تخصصی / آمار
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
BMC Medical Research Methodology 18 (2018) 1-12
2 علوم آماری ایران اول (1397) 1-18
3
International Clinical Neuroscience Journal 5 (2018) 7-10
4 Koomesh 20 (2018) 71-80
5
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 4(1) (2017) 1-8
6 Koomesh 18 (2016) 95-101
7
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 17 (2016) 113-117
8
Journal of Biostatistics and Epidemiology 2 (2016) 14-19
9
Iranian Journal of Public Health 45(2) (2016) 239-248
10 رسوب شناسی کاربردی 4 (1394) 1-15
11
Koomesh 18 (2016) 95-101
12
GENOMICS PROTEOMICS & BIOINFORMATICS 13 (2015) 169-176
13
Journal of Research in Health Sciences 15(1) (2015) 28-31
14
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 119 (2015) 723-731
15
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 44(1) (2015) 203-214
16 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار سال هشتم شماره 2 (1393) 67-87
17 پژوهش آب در کشاورزی 28 (1393) 213-225
18 مهندسی و مدیریت آبخیز 6 (1393) 51-42
19
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION 231 (2014) 1-13
20 پژوهش های حسابداری مالی سال ششم، شماره اول، شماره پیاپی ( 19 )، (1393) 45 - صص 56
21 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار سال هشتم شماه یک (1393) 99-114
22
Biomed Research International 2014 (2014) 1-7
23 رسوب شناسی کاربردی 3 (1393) 1-11