قهرمان شیری

صفحه نخست /قهرمان شیری
نام و نام خانوادگی قهرمان شیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سبک شناسی نظم و نثر فارسی 45 (1398) 241 - 262
2 تاریخ ادبیات 1 (1398) 127 - 152
3 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 42 (1397) 203 - 224
4 نقد ادبی - مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 40 (1396) 67-91
5 پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی 21 (1394) 105-136
6 فصلنامه ادبیات داستانی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه رازی (1) 2 (1392) 39-60
7 پژوهش زبان و ادبیات فارسی 27 (1391) 71-97
8 دوره 3- ش6 (2012) 49-71
9 فصلنامه زبان و ادبیات فارسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی (ادبیات معاصر) دانشگاه ارومیه (2) 7 (1391)
10 تاریخ ادبیات 71 (1391) 131-148
11 (5)2- پیاپی 16 (2012) 15-34
12 ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria (3) 6 (2012)
13 ایران نامه 4 (1391) 202-215