محمد شوشتری

صفحه نخست /محمد شوشتری
محمد شوشتري
نام و نام خانوادگی محمد شوشتری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / سازه- زلزله
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ENGINEERING STRUCTURES 199 (2019) 109649
2
Mathematical Models in Engineering Vol. 3, Issue 1 (2017) 49-57
3
Journal of Vibroengineering Valume 19, Issue 2 (2017) 1158-1172