علیرضا شوشتری

صفحه نخست /علیرضا شوشتری
عليرضا شوشتري
نام و نام خانوادگی علیرضا شوشتری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3 (1398) 63-76
2
Journal of Stress Analysis 4 (1) (2019) 99-112
3 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 30(2) (1398) 47-66
4
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering 43 (2019) 211-223
5
ACTA MECHANICA SINICA 35 (2019) 129-143
6
JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 29(6) (2018) 1120-1138
7 مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 50 (1397) 151-162
8 مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 50 (1397) 15-24
9 مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 49 (1396) 743-758
10 Iranian Journal of Mechanical Engineering مهندسی مکانیک انجمن مهندسی مکانیک ایران 115 (1396) 62-72
11 مهندسی مکانیک ایران - انجمن مهندسی مکانیک ایران 115 (1396) 15-22
12 مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 49 (1396) 317-324
13 مهندسی مکانیک ایران - انجمن مهندسی مکانیک ایران 113 (1396) 88-101
14 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 47 (1396) 219-227
15 تحقیقات موتور - شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو 46 (1396) 49-63
16
JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 28 (2017) 451-467
17
Scientia Iranica 23 (2016) 2606-2615
18 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 27 (1395) 113-130
19 مهندسی مکانیک شریف 32 (1395) 129-135
20
Latin American Journal of Solids and Structures 13 (2016) 554-572
21
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 56 (2015) 835-854
22
MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 69 (2015) 103-113
23
COMPOSITES PART B-ENGINEERING 78 (2015) 95-108
24 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 26 (1394) 55-71
25
Scientia Iranica 22 (2015) 813-824
26 صوت و ارتعاش 6 (1393) 75
27
COMPOSITE STRUCTURES 119 (2015) 377-384
28
International Journal of Engineering 28 (2015) 136-144
29
Physica B: Condensed Matter 465 (2015) 375-382
30
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering - JCARME 4 (2014) 55-65
31
Smart Materials and Structures 23 (2014) 1-9
32
COMPOSITES PART B-ENGINEERING 67 (2014) 464-471
33
NONLINEAR DYNAMICS 78 (2014) 571-583
34
Engineering Solid Mechanics 2 (2014) 209-228
35
JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 48 (2014) 1091
36
MECHANISM AND MACHINE THEORY 78 (2014) 15-35