شهناز شهربانیان

صفحه نخست /شهناز شهربانیان
نام و نام خانوادگی شهناز شهربانیان
شغل مأمور به سایر دستگاه ها / دانشگاه بوعلی همدان، گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / Rehabilitation Science
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 طب توانبخشی 7 (4) (1397) 11-20
2 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 6 (1397) 420-413
3 رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 10(3) (1397) 366-349
4 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 16 (1397) 83-91
5 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 14 (1397) 209-222
6 مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 52 (3) (1397) 419-427
7 ارمغان دانش 23(3) (1397) 334-349
8
Caspian Journal of Internal Medicine 9(3) (2018) 244-251
9 پژوهش های کاربردی روانشناختی 9(1) (1397) 117-135
10
JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS 41(6) (2018) 530-539
11 رفتار حرکتی 30 (1396) 165-182
12 تحقیقات علوم رفتاری 15 (4) (1396) 495-500
13
Journal of Injury and Violence Research 10(1) (2018) 45-52
14
International Journal of Applied Exercise Physiology 6(3) (2017) 1-8
15
internal medicine and care 1(2) (2017) 1-8
16 پژوهش در علوم توانبخشی (6) 12 (1395) 332-340
17 بیومکانیک ورزشی 2 (4) (1395) 29-39
18 پژوهش در توانبخشی ورزشی 8 (1395) 85-92
19
Quality of life research journal volume 24, issue 8 (2015) 2-17
20
Quality of life research journal 24 (3) (2014) 617-629
21
Pain Research & Management 18(5) (2013) 94-100
22
European Journal of Experimental Biology 2 (5) (2012) 1564-1570
23
European Journal of Sport Science 1(3) (2012) 59-69
24
European Journal of Experimental Biology 2 (5) (2012) 1408-22
25
Advances in Applied Science Research 3(4) (2012) 2438-2445