حسین شهبازی

صفحه نخست /حسین شهبازی
حسين شهبازي
نام و نام خانوادگی حسین شهبازی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 27 (1398) 31-46
2
Environmental Earth Sciences 78:208 (2019) 1-14
3 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 24 (1397) 14-25
4 علوم زمین بیست و هشتم-شماره 110 (1397) 68-78
5 پترولوژی 35 (1397) 1-26
6
Arabian Journal of Geosciences 11 (2018) 1-14
7
INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW ISSN: 0020-6814 (Print) 1938-2839 (Online) Journal (2018) https://doi.org/10.1
8 پترولوژی 33 (1397) 165-190
9 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 24 (1395) 503-514
10 رسوب شناسی کاربردی 7 (1395) 66-81
11 زمین شناسی ایران سال نهم، شماره سی و چهارم (1394) 51-70
12
NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN 192/1 (2015) 85-99
13
CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY 74 (2014) 577-584
14
Geochronometria 41/3 (2014) 207-215
15
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES 39 (2010) 668-683