اسماعیل شفق

صفحه نخست /اسماعیل شفق
نام و نام خانوادگی اسماعیل شفق
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه زبان وادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 کاوش نامه ادبیات تطبیقی سال هفتم شماره 26 (1396) 145-170
2 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) سال نهم شماره 4 (1395) ص237-259
3 فنون ادبی 1 (1394) 9-22
4 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 1 (1393) 87-102
5 ادبیات پارسی معاصر - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2 (1393) 31-51
6 پژوهشنامه نهج البلاغه 5 (1393) 43-64
7 پژوهشنامه ادب غنایی 23 (1393) 191-208
8 (6) 2 (2013) 263-284
9 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره 2- شماره 1 (1392) 1-20
10 شماره 24 (2012) 55-79