غلامرضا شعبانی بهار

صفحه نخست /غلامرضا شعبانی بهار
نام و نام خانوادگی غلامرضا شعبانی بهار
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه بوعلی همدان، گروه مدیریت ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / .
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 9 (1394) 11-22
2 مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره 3، شماره 1 (1394) 1-12
3 مطالعات مدیریت ورزشی 33 (1394) 163-177
4 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 7 (1394) 31-41
5 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 6 (1394) 83-91
6 مدیریت ورزشی دوره 7، شماره 1 (1394) 145-158
7 مطالعات راهبردی 27 (1394) 179-191
8 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی سال 4، شماره 8 (1393) 29-41
9 (2) شماره 3 (2014) 11-22
10 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی سال نهم ،شماره18 (1392) 113-128
11 (3) 6 (2014) 39-
12 شماره 20 (2013) 37-62
13 دوره5- شماره 3 (2013) 9-22
14 دوره5- شماره3 (2013) 37-52
15 پژوهش در ورزش های دانشگاهی شماره 3 (1392) 33-48
16 3 (2013) 13-28
17 (2013)
18 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی س8- ش11 (1391) 129-147
19 ش11 (2012) 47-57
20 ش144 (2012) 89-106
21 دوره 1- ش1 (2012) 49-58
22 پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی س2- ش3 (1391) 77-91
23 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی س8- ش15 (1391) 109-122
24 ش13 (2012) 281-296
25 ش 13 (2012) 157-180
26 پژوهش در مدیریت ورزشی- انتشارت دانشگاه علامه طباطبایی دوره 1- ش1 (1391) 37-50
27 مدیریت ورزشی دوره 4- ش12 (1391) 23-36
28 ش8 (2012) 33-42
29 دوره 7- ش14 (2012) 103-112
30 س1(نهم پیاپی)- ش2 (18 پیاپی) (2012)
31 ش10 (2011) 137-149
32 ش9 (2011) 149-166
33 ش5 (2011) 75-88
34 ش7 (2011) 43-59