مهدی شریفیان

صفحه نخست /مهدی شریفیان
مهدي شريفيان
نام و نام خانوادگی مهدی شریفیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان وادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 شعر پژوهی سال یازدهم شماره دوم (1398) 123 الی 140
2 پژوهشنامه ادیان سال 6 شماره 12 (1397) 107 تا 121
3 پژوهشنامه ادب غنایی تک جلد است (1397) 225-244
4 فصلنامه پژوهشی فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان 41 (1396) 135
5 کاوش نامه ادبیات تطبیقی سال هفتم شماره 26 (1396) 145-170
6 نامه فرهنگستان 4 (1396) 147
7 متن پژوهی ادبی شماره 71 سال 21 (1396) 169 تا 192
8 مطالعات زبانی بلاغی 14 (1395) 105 -134
9 سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) سال نهم شماره 4 (1395) ص237-259
10 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) - 53 سا ل دهم، شماره دوم، پیاپی 31 ، پاییزو زمستان (1395) - 53 سا رهم، شماره د
11 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 39 (1394) 161-198
12
International Journal of Biology Pharmacy and Allied Sciences 7 (2015) 1049-1059
13
International Journal of Review in Life Sciences 5 (2015) 447-452
14 عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 4 (1393) 113-138
15 عرفانیات در ادب فارسی (1392)
16 تست س9-ش 32 (1392)
17 س4- ش 27 (2013)
18 ادب فارسی دوره 3، شماره 1 (1392) 149-168
19 بیوتکنولوژی کشاورزی ش 23 (1392) 149-174
20 عرفانیات در ادب فارسی 14 (1392) 85-108
21 ادبیات پایداری 5 (1390) 237-258