ابوالفضل شاه آبادی

صفحه نخست /ابوالفضل شاه آبادی
ابوالفضل شاه آبادي
نام و نام خانوادگی ابوالفضل شاه آبادی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه بوعلی همدان، گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اقتصادی (اقتصاد بین الملل - توسعه اقتصادی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اقتصاد و الگوسازی 38 (1398) 35-58
2 سیاستگذاری اقتصادی دوره 10 شماره 20 (1397) 35-70
3
Money and Economy 12(4) (2019) 120-142
4 تحقیقات اقتصاد کشاورزی سال دهم شماره 3 (1397) 1-22
5 راهبردهای بازرگانی دسال 25 شماره 11 (1397) 120-133
6 تحقیقات اقتصادی دوره 53 شماره 2 (1397) 323-344
7
International Journal of Asia-Pacific Studies Vol. 14, No. 2 (2018) 61-78
8 تحقیقات مدل سازی اقتصادی سال هشتم شماره 31 (1397) 41-68
9 کاوشهای مدیریت بازرگانی دوره 9 شماره 18 (1396) 1-19
10 پژوهشنامه بازرگانی شماره 85 (1396) 1-25
11 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران شماره 24 (1396) 125-151
12 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی شماره 28 (1396) 141-164
13 اقتصاد مقداری شماره 54 (1396) 161-185
14 راهبرد توسعه شماره 51 (1396) 60-89
15 پژوهشنامه بازرگانی شماره 84 (1396) 1-26
16 سیاست علم و فناوری شماره 35 (1396) 19-30
17 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار - دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات سال دهم شماره 35 (1396) 79-97
18 مطالعات و سیاست های اقتصادی پیاپی 107؛ ج 13؛ ش 1 (1396) 59-75
19 مدیریت توسعه فناوری دوره 5 شماره 1 (1396) 99-122
20
Iranian Economic Review Vol. 21, Issue. 3 (2017) 457-467
21 اقتصاد و تجارت نوین - وزارت بازرگانی سال دوازدهم شماره 2 (1396) 41-70
22 پژوهشنامه بازرگانی شماره 83 (1396) 103-134
23 تحقیقات اقتصاد کشاورزی سال نهم شماره 2 (1396) 117-132
24 پژوهشنامه بیمه شماره 126 (1396) 1-20
25 فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی شماره 9 (1396) 109-128
26 تحقیقات مدل سازی اقتصادی سال هفتم شماره 27 (1396) 85-122
27 برنامه ریزی منطقه ای شماره 25 (1396) 1-14
28 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی شماره 26 (1396) 35-48
29 مطالعات و سیاست های اقتصادی 106 (1395) 123-148
30 اقتصاد و تجارت نوین - وزارت بازرگانی سال یازدهم شماره 4 (1395) 49-74
31 تحقیقات مدل سازی اقتصادی سال هفتم، شماره 26، (1395) 41-64
32 تحقیقات اقتصاد کشاورزی سال هشتم شماره 4 (1395) 127-150
33 اقتصاد پولی مالی شماره 12 (1395) 45-63
34 تحقیقات اقتصادی دوره 51 شماره 4 (1395) 831-858
35 پژوهشنامه بازرگانی دوره 21 شماره 81 (1395) صفحه 31-56
36 برنامه ریزی و بودجه سال 20 شماره 4 (1395) 3-29
37
Journal of the Knowledge Economy DOI: 10.1007/s13132-016-0431-3 (2016) 1-15
38
The Open Access Journal of Resistive Economics (OAJRE)/economics 4(3) (2016) 101-116
39 راهبرد توسعه شماره 47 (1395) 72-104
40 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی شماره 79 (1395) 165-188
41 تحقیقات اقتصادی دوره 51 شماره 3 (1395) 611-633
42 مدیریت توسعه فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت تکنولوژی ایران دوره سوم شماره 1 (1395) 151-178
43 مطالعات و سیاست های اقتصادی شماره 105 (1395) 103-123
44 فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی شماره 61 (1395) 151-174
45 برنامه ریزی منطقه ای شماره 22 (1395) 1-14
46 مجلس و راهبرد شماره 86 (1395) صص 303-328
47 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی شماره 23 (1395) صص 75-88
48 پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره 11 شماره 21 (1395) 46-68
49
Journal of the Knowledge Economy DOI: 10.1007/s13132-016-0379-3 (2016) 1-12
50 مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه شماره 33 (1395) 133-157
51 برنامه ریزی و توسعه گردشگری- دانشگاه مازندران شماره 16 (1395) صص 8-30
52 مطالعات و سیاست های اقتصادی جلد یازده شماره 2 (1394) 105-130
53 راهبرد توسعه 44 (1394) 52-68
54 نظریه های کاربردی اقتصاد سال 2 شماره 3 (1394) 93-118
55 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار - دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات سال 8 شماره 27 (1394) 15-33
56
Journal of Agricultural Science and Technology ولوم 17 نامبر 5 (2015) 1085-1093
57 فرآیند مدیریت و توسعه - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری شماره 93 (1394) 63-83
58 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال 5 شماره 20 (1394) 79-98
59 مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه سال 9 شماره 30 (1394) 47-66
60 مطالعات و سیاست های اقتصادی شماره 103 (1394) 103-130
61 پژوهشنامه نهج البلاغه سال سوم شماره ده (1394) 1-22
62 سیاست علم و فناوری سال 7 شماره 2 (1394) 35-47
63 اقتصاد و توسعه منطقه ای سال 22 شماره 9 (1394) 288-264
64 راهبرد توسعه 41 (1394) 30-66
65 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال 23 شماره 73 (1394) 179-202
66 نظریه های کاربردی اقتصاد سال دوم، شماره 1، (1394) صص 63-82
67 سیاست های راهبردی و کلان سال سوم شماره دوازدهم (1394) 123-148
68 برنامه ریزی و بودجه سال 18 شماره 4 (1393) 42-27
69 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال 4 شماره 16 (1393) 72-53
70 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 16 (1393) 33-1
71 دانشنامه حقوق اقتصادی سال 20 شماره 5 (1393) 128-103
72 پژوهشنامه نهج البلاغه 6 (1393) 16-1
73 مطالعات و سیاست های اقتصادی جلد 10 شماره 1 (1393) 160-133
74 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 9 (1393) 114-93
75 رشد فناوری سال 10 شماره 38 (1393) 54-45
76 راهبرد توسعه شماره 37 (1393) 166-140
77 مجلس و راهبرد 77 (1393) 41-69
78
Iranian Journal of Economic Studies vol 2 no 1 (2014) 123-142
79 پژوهشنامه بازرگانی 70 (1393) 22-1
80
Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities vol 4 no 4 (2014) 608-598
81 (2) 7 (2014) 25-43
82
Resistive Economic International Journal (1) 1 (2013)
83 ش 35 (2013)
84 99 (2013) 87-100
85 35 (2013) 207-238
86 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی (21)67 (1392) 89-104
87 68 (2013) 149-174
88 (7)2، پیاپی 22 (2013) 21-43
89 س9-ش35 (2013) 2-14
90 35 (2013) 2-14
91 سیاست علم و فناوری 2 (3) (1392) 59-69
92 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 12 (1392) 51-72
93 ش 34 (2013) 178-208
94 (1)2 (2013) 1-19
95 سیاست علم و فناوری س2-ش3 (1392)
96 فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل (20) 5 (1392) 1-22
97 34 (2013) 178-207
98
The Open Access Journal of Resistive Economics (OAJRE)/economics 1 (2013) 56-70
99 پژوهشنامه بازرگانی 67 (1392) 153-181
100 جامعه شناسی اقتصادی و توسعه (15) 2، پیاپی (39) (1392) 16-29
101 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی (21) 65 (1392) 147-164
102 سیاسی- اقتصادی س 27- ش291 (1392)
103 پژوهش های اقتصادی کاربردی 1(1) (1392) 29-50
104 1(13) (2013) 91-109
105 سیاسی- اقتصادی 291 (1392) 108-121
106 مجله اقتصاد و تجارت نوین شماره 29-30 (1391) 109-131
107 مجله اقتصاد و تجارت نوین 17-18 (1388) 97-118