رحمن سیفی

صفحه نخست /رحمن سیفی
رحمن سيفي
نام و نام خانوادگی رحمن سیفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 41 (2019) 1-10
2
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 104 (2019) 1-7
3
Ships and Offshore Structures 14 (2019) 331-339
4
FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES 42 (2019) 19-30
5
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 97 (2018) 131-139
6
Research in Agricultural Engineering 64 (2018) 128-135
7
FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES 41 (2018) 1758-1770
8
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 733 (2018) 71-79
9
MECCANICA 53 (2018) 2845-2501
10 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 47 (1397) 215-224
11 مجله سلامت و بهداشت اردبیل 9 (1397) 7-17
12
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS 71 (2018) 2339-2348
13
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 113 (2018) 69-77
14 مهندسی مکانیک مدرس 17-12 (1396) 345-353
15
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 94 (2018) 1-9
16
MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 85 (2017) 21-32
17 مهندسی مکانیک شریف 33-3 (1396) 133-140
18
Journal of Stress Analysis Vol 2 No 2 (2017) 43-53
19
Iranian Journal of Science & Technology- Transaction of Mechanical Engineering علوم و تکنولوژی - مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز 1 (1396) 1-14
20 مهندسی مکانیک مدرس 11 (1395) 35-44
21
Biofuels-UK Published online (2016) Published online
22 مهندسی مکانیک مدرس 16 (1395) 57-64
23
COMPOSITE STRUCTURES 157 (2016) 12-24
24 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26(136) (1395) 170-180
25
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 57 (2015) 310-322
26
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 80 (2015) 449-458
27
THIN-WALLED STRUCTURES 94 (2015) 457-465
28
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 75 (2015) 113-123
29
JOURNAL OF THERMAL STRESSES 38 (2015) 1165–1184
30 مهندسی مکانیک مدرس 15-4 (1394) 255-264
31 روش های عددی در مهندسی (استقلال) 34-1 (1394) 155-164
32 مهندسی مکانیک شریف 30-3 دوره 2/2 (1393) 75-81
33
Engineering Solid Mechanics 2 (2014) 321-330
34
MECCANICA 49 (2014) 687–706
35 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2 (1393) 65-82