سیدجواد سیدزاده صابونچی

صفحه نخست /سیدجواد سیدزاده صابونچی
سيدجواد سيدزاده صابونچي
نام و نام خانوادگی سیدجواد سیدزاده صابونچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی معدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی معدنی و ارگانو متالیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ChemistrySelect 4 (2019) 11398-11405
2
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 33 (2019) e4658
3
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 5265 (2019) 13
4
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 890 (2019) 21-31
5
POLYHEDRON 161 (2019) 179-188
6
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 4882 (2019) 14
7
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1175 (2019) 346-356
8
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 16 (2019) 191-199
9
POLYHEDRON 157 (2018) 208-218
10
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 71 (2018) 3277–3291
11
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 204 (2018) 416–424
12
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 32 (2018) e4382
13
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 42 (2018) 8968-8978.
14
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1165 (2018) 142-152
15
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 860 (2018) 49-58
16
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 70 (2017) 3727–3748
17
Inorganic Chemistry Frontiers 4 (2017) 2107–2118
18
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 41 (2017) 9701-9709
19
CATALYSIS LETTERS 147 (2017) 2319-2331
20
POLYHEDRON 135 (2017) 1-9
21
Iranian Journal of Science and Technology A:Science 41 (2017) 129-133
22
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 2017 (2017) 3716
23
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 2017 (2017) 3716
24
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1135 (2017) 174-185
25
INORGANICA CHIMICA ACTA 458 (2017) 77–83
26
DALTON TRANSACTIONS 46 (2016) 207-220
27
POLYHEDRON 117 (2016) 273-282
28
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 40 (2016) 130-136
29
DALTON TRANSACTIONS 45 (2016) 13899–13906
30
RSC Advances 6 (2016) 28308-28315
31
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 12 (2015) 121-126
32
INORGANICA CHIMICA ACTA 409 (2015) 265-275
33
JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES 127 (2015) 1919-1926
34
TRANSITION METAL CHEMISTRY 40 (2015) 657–663
35
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 65 (2015) 1-10
36
ANALYTICA CHIMICA ACTA 870 (2015) 56–66
37
ANALYTICA CHIMICA ACTA 870 (2015) 56-66
38
COMPTES RENDUS CHIMIE 18 (2015) 564–572
39
COMPTES RENDUS CHIMIE 18 (2015) 564–572
40
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 25 (2015) 1032-1039
41
POLYHEDRON 85 (2015) 652-664
42
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS 190 (2015) (1-10)
43
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 135 (2015) 1019-1031
44
COMPTES RENDUS CHIMIE 17 (2014) 1257-1263
45
INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS 47 (2014) 123-127
46
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 761 (2014) 111-119
47
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 383-384 (2014) 249-259
48
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 38 (2014) 192-196
49
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 38 (2014) 1199-1209
50
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1061 (2014) 90-96
51
COMPTES RENDUS CHIMIE 17 (2014) 81-90
52
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 1 (2014) 35-40
53
SYNLETT 25 (2014) 336-341