علی سوری

صفحه نخست /علی سوری
علي سوري
نام و نام خانوادگی علی سوری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Differential Geometry and its Application 67 (2019) 101558-...
2
Balkan Journal of Geometry and its Applications 23 (2018) 67-75
3 Iranian Journal of Astronomy & Astrophysicانجمن نجوم ایران 4 (1396) 97-111
4
Mediterranean Journal of Mathematics 14 (2017) 1-21
5
ADVANCES IN GEOMETRY 17 (2017) 175-189
6
Mediterranean Journal of Mathematics 14 (2017) 1-17
7
Balkan Journal of Geometry and its Applications 21 (2016) 102-117
8
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS 12 (2015) 17
9
Balkan Journal of Geometry and its Applications 19 (2014) 107-116
10
JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY and dynamical systems 16 (2014) 239-247
11
International Electronic Journal of Geometry Volume 6 No. 2 (2013) 45-56
12
JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 74 (2013) 91–100