حسن سودمندافشار

صفحه نخست /حسن سودمندافشار
حسن سودمندافشار
نام و نام خانوادگی حسن سودمندافشار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبانهای خارجی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Intercultural Communication Research 10.1080/17475759.2019.1629331 : Doi (2019) 1-26
2
Iranian Journal of English for Academic Purposes 7(2) (2018) 1-15
3
Issues in Educational Research 28(4) (2018) 1039-1059
4 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 21 (1397) 107-139
5
Journal of Research in Applied Linguistics 9(1) (2018) 28-56
6
Iranian Journal of Applied Language Studies 9(2) (2017) 204-232
7
Reflective Practice doi:/10.1080/14623943.2017.1351353 (2017) 1-22
8
Language Learning Journal http://dx.doi.org/10.1080/09571736.2017.1320420 (2017) 1-13
9
آموزش زبان انگلیسی -انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران 11(2) (1396) 161-194
10
Journal of Research in Applied Linguistics 8(1) (2017) 46-71
11
Iranian Journal of Language Teaching Research 5(1) (2017) 21-36
12
Issues in Educational Research 26(4) (2016) 635-652
13
Journal of English for Academic Purposes 22 (2016) 132-151
14
Electronic Journal of Foreign Language Teaching Volume 13, Issue 1 (2016) 112-130
15
Thinking Skills and Creativity 19 (2016) 97-11
16
Iranian Journal of Language Teaching Research VOLUME 4, ISSUE 1 (2016) 97-115
17
Issues in Language Teaching- 60 . دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاهها Vol. 3, No. 2 (1394) 237-261
18 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی شماره سوم (1394) 105-132
19
Teaching English Language-آموزش زبان انگلیسی - انجمن زبان و ادبیات انگلیسی ایران Vol. 9, nO. 1 (1394) 171-209
20
Research Papers in Education DOI: 10.1080/02671522.2015.1037335 (2015) 1-25
21
Issues in Educational Research 24(3) (2014) 281-298
22
آموزش زبان انگلیسی -انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران 8 (1) (1393) 31-59
23 مطالعات زبان و ترجمه 47(3) (1393) 65-96
24
Journal of Teaching English Language Studies 2012 (2014) 117-137
25
Language Learning Journal DOI: 10.1080/09571736.2014.914238 (2014) 1-17
26
تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی – دانشگاه اصفهان 3(6) (1393) 101-116
27
Iranian Journal of Applied Language Studies 6 (1) (2014) 193-220
28
Linguistik Online 65(3) (2014) 45-63
29 پژوهش علوم انسانی س13- ش31 (1391)