روح اله سهرابی

صفحه نخست /روح اله سهرابی
روح اله سهرابي
نام و نام خانوادگی روح اله سهرابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت تولید و عملیات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت - ایران، تهران - 19 و 20 آذر 1398
2 دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی واسلامی - ایران، قم - 10 مهر 1398
3 دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی واسلامی - ایران، قم - 10 مهر 1398
4 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی - ایران، یزد - 02 تا 05 اردیبهشت 1398
5 نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی - ایران، شیراز - 16 شهریور 1394
6 دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار - ایران، همدان - 02 بهمن 1393
7 اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار - ایران، تبریز - 29 آبان 1393
8 اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی - ایران، رشت - 31 خرداد 1393
9 اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی - ایران، بابلسر - 31 خرداد 1393
10 دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری - ایران، ساری - 31 اردیبهشت 1393
11
The 3th International Conference on Behavioral Science, 28th February 2014, Kish – IRAN - Iran, Kish - February 28 - March 01, 2014
12 سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری - ایران، کیش - 09 اسفند 1392
13 اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار - ایران، همدان - 03 بهمن 1392
14 اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار - ایران، همدان - 03 بهمن 1392
15 دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین - ایران، 2 - 14 شهریور 1392
16 دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین - ایران، 2 - 14 شهریور 1392
17 دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین - ایران، 2 - 14 شهریور 1392