روح اله سهرابی

صفحه نخست /روح اله سهرابی
روح اله سهرابي
نام و نام خانوادگی روح اله سهرابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت تولید و عملیات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای 38 (1400) 39-62
2 فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 2 (1399) 50-53
3 اقتصاد شهری 2 (1399) 91-110
4 مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 10 (1399) 232-253
5 مدیریت راهبردی دانش سازمانی سال سوم شماره 8 (1399) 137-166
6 مدیریت بازرگانی 12 (1399) 436-454
7 مطالعات مدیریت دولتی ایران 3 (1399) 133-154
8 فناوری آموزش 14 (3) (1399) 672-682
9 جستارهای اقتصادی 32 (1398) 239-267
10 نامه آموزش عالی 45 (1398) 7-30
11 کاوشهای مدیریت بازرگانی پذیرش شده (1398) 269/294
12 اقتصاد و بانکداری اسلامی 25 (1397) 165-188
13 پژوهشنامه بازرگانی 88 (1397) 155-179
14 پژوهش های مدیریت عمومی 41 (1397) 111-137
15 پژوهشنامه حمل و نقل 56 (1397) 205-222
16 مدیریت استاندارد و کیفیت – مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی دوره 8، پاییز - شماره پیاپی 29، پاییز 1397 (1397) صفحه 6-17
17 مدیریت زنجیره تأمین - دانشگاه امام حسین (ع) 59 (1397) 40-53
18 مطالعات مدیریت ترافیک 47 (1396) 17-31
19 بهبود مدیریت 37 (1396) 139-160
20 پژوهش های مدیریت منابع انسانی 9 (1396) 51-75
21 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 5(3) (1396) 9-22
22 اخلاق در علوم و فناوری 4 (1395) 101-106
23 مدیریت بهداشت و درمان دوره 7 شماره 2 (1395) 75-89
24 مدیریت منابع انسانی در ورزش 2 (1395) 137-150
25
International Research Journal of Finance and Economics 149 (2016) 105-111
26 روستا و توسعه سال 19 شماره 1 (1395) 53-72
27 فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال 6 شماره 1 (1395) 135-160
28
Asian Social Science 12 شماره 3 (2016) 71-84
29 بررسیهای بازرگانی شماره 74 آذز و دی 94 (1394) 61-71
30 پژوهش های حسابداری مالی سال هفتم-شماره دوم-شماره پیاپی 24 (1394) 1-16
31
ArthPrabhand: A Journal of Economics and Management 3 (2014) 97-110
32 پژوهشنامه انقلاب اسلامی 12 (1393) 37-57
33 کاوشهای مدیریت بازرگانی 11 (1393) 147-182
34
Applied mathematics in Engineerring, Managmenet and Technology 10 (2014) 241-249
35
Asian Social Science 10 (2014) 279-287
36 ش41 (2013)
37
INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS VOL 5, NO 3 (2013) 627-638
38
Journal of Basic and Applied Scientific Research 3(8) (2013) 556-561
39
INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS VOL. 5 . NO. 3 (2013) 627-638