روح اله سهرابی

صفحه نخست /روح اله سهرابی
روح اله سهرابي
نام و نام خانوادگی روح اله سهرابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت تولید و عملیات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 فهیمه طاهری عباس صمدی روح اله سهرابی 1400/08/05
2 سارا عندلیبیان روح اله سهرابی --- 1398/06/31
3 معصومه شریفی روح اله سهرابی --- 1398/06/31
4 بهاره مهدوی نسب عباس صمدی روح اله سهرابی 1397/11/27
5 فرشاد سپهر عباس صمدی روح اله سهرابی 1397/11/27
6 آوات یزدانخواه روح اله سهرابی عباس صمدی 1397/08/19
7 ارزو تدینی عباس صمدی روح اله سهرابی 1397/04/27
8 محمدشریف محمدی روح اله سهرابی فرهاد سراجی 1397/03/13
9 فایزه باباخانی روح اله سهرابی عباس صمدی 1396/12/07
10 سمیه انصاری پور روح اله سهرابی عظیمه سادات خاکباز 1396/11/30
11 نسا بشیری هرسینی عباس صمدی روح اله سهرابی 1396/09/13
12 مهین پیکری عباس صمدی روح اله سهرابی 1396/07/10
13 فرشید ملامیرزایی حشمت اله سعدی موسی اعظمی 1395/11/17
14 فائزه عزتی آراسته روح اله سهرابی عباس صمدی 1395/11/10
15 راضیه بصیری عباس صمدی روح اله سهرابی 1395/08/01
16 فاطمه عرفانی عباس صمدی روح اله سهرابی 1395/07/17
17 پوریا تدین روح اله سهرابی محمدحسن فطرس 1395/07/13
18 هما خلجی روح اله سهرابی محمد رحمانی 1394/11/27
19 سهیلا ماهوار عباس صمدی روح اله سهرابی 1394/11/24
20 حمیدرضا فرهادی داود جعفری سرشت روح اله سهرابی 1394/11/19
21 پیمان پروری روح اله سهرابی اسداله نقدی 1394/07/14
22 ساناز روشنی روح اله سهرابی عباس صمدی 1394/07/13
23 هدیه مبشری روح اله سهرابی عباس صمدی 1394/07/13
24 فهیمه میداندارباسمنجی روح اله سهرابی داود جعفری سرشت 1394/07/13
25 میثم کاکایی عباس صمدی روح اله سهرابی 1394/07/06