روح اله سهرابی

صفحه نخست /روح اله سهرابی
روح اله سهرابي
نام و نام خانوادگی روح اله سهرابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه حسابداری
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت تولید و عملیات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 جستارهای اقتصادی 32 (1398) 239-267
2 نامه آموزش عالی 45 (1398) 7-30
3 اقتصاد و بانکداری اسلامی 25 (1397) 165-188
4 پژوهشنامه بازرگانی 88 (1397) 155-179
5 پژوهش های مدیریت عمومی 41 (1397) 111-137
6 پژوهشنامه حمل و نقل 56 (1397) 205-222
7 مدیریت استاندارد و کیفیت – مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی دوره 8، پاییز - شماره پیاپی 29، پاییز 1397 (1397) صفحه 6-17
8 مدیریت زنجیره تأمین - دانشگاه امام حسین (ع) 59 (1397) 40-53
9 مطالعات مدیریت ترافیک 47 (1396) 17-31
10 بهبود مدیریت 37 (1396) 139-160
11 پژوهش های مدیریت منابع انسانی 9 (1396) 51-75
12 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 5(3) (1396) 9-22
13 اخلاق در علوم و فناوری 4 (1395) 101-106
14 مدیریت بهداشت و درمان دوره 7 شماره 2 (1395) 75-89
15 مدیریت منابع انسانی در ورزش 2 (1395) 137-150
16
International Research Journal of Finance and Economics 149 (2016) 105-111
17 روستا و توسعه سال 19 شماره 1 (1395) 53-72
18 فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال 6 شماره 1 (1395) 135-160
19
Asian Social Science 12 شماره 3 (2016) 71-84
20 بررسیهای بازرگانی - موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی - با همکاری انجمن بازرگانی شماره 74 آذز و دی 94 (1394) 61-71
21 پژوهش های حسابداری مالی سال هفتم-شماره دوم-شماره پیاپی 24 (1394) 1-16
22
ArthPrabhand: A Journal of Economics and Management 3 (2014) 97-110
23 پژوهشنامه انقلاب اسلامی 12 (1393) 37-57
24 کاوشهای مدیریت بازرگانی 11 (1393) 147-182
25
Applied mathematics in Engineerring, Managmenet and Technology 10 (2014) 241-249
26
Asian Social Science 10 (2014) 279-287
27 ش41 (2013)
28
INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS VOL 5, NO 3 (2013) 627-638
29
Journal of Basic and Applied Scientific Research 3(8) (2013) 556-561
30
INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS VOL. 5 . NO. 3 (2013) 627-638