محمدعلی سمواتی شریف

صفحه نخست /محمدعلی سمواتی شریف
محمدعلي سمواتي شريف
نام و نام خانوادگی محمدعلی سمواتی شریف
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی ( فیزیولوژی ورزش )
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Preventive Medicine 5 (2017) 32- 42
2 نشریه پژوهش های فیزیولوژی و مدریت در ورزش دوره 8 شماره 4 (1395) 79-71
3 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره 9 شماره 2 (1395) 1375 - 1384
4 مجله علوم پزشکی صدرا دوره 5 شمارها1 (1395) 45 - 56
5 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره 4 شماره 8 پائیز و زمستان 95 (1395) 55 - 65
6 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره 24 شماره 6 (1395) 1 - 10
7 مجله زنان و مامایی و نازایی ایران دوره 19 شماره 37 (1395) 8 - 15
8 نشریه پژوهش های فیزیولوژی و مدریت در ورزش دوره 8 شماره 3 (1395) 93-102
9 علوم زیستی ورزشی دوره 8 شماره 2 (1395) 207 - 219
10
Avicenna Journal of Medical Biochemistry 4(1):e34241 (2016) 1-7
11 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 19، شماره 4 (شماره پیاپی 109 ) (1395) 80-88
12 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی بیست و سوم (1395) 53 - 64
13 فیزیولوژی ورزشی 29 (1395) 15-30
14 علوم زیستی ورزشی دره 8 شماره 1 (1395) 53-63
15 فصلنامه دانش و تندرستی دوره 11، شماره1 (1395) 55 - 61
16 علوم زیستی ورزشی دوره 7 شماره 4 (1394) 583 - 596
17 پژوهش در علوم زیستی و فعالیت یدنی دوره2 شماره 3 (1394) 47- 54
18 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 9 (1394) 87-94
19 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 7 (1394) 83-73
20 پژوهش در علوم توانبخشی 6 (1393) 775-785
21 مجله علوم پزشکی صدرا دوره 3، شماره 1 (1393) 31- 42
22 طب ورزشی دوره 6، شماره 2 (1393) 103 - 117
23 فیزیولوژی ورزشی شماره 23 (1393) 95 - 110
24 مجله علوم پزشکی صدرا دوره 2، شماره 4 (1393) 339 - 348
25 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک دوره بیست دوم، شماره پنجم، (1393) 150 - 159
26 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سال دهم شماره نوزدهم (1393) 65 - 74
27 نشریه پژوهش های فیزیولوژی و مدریت در ورزش دوره 6، شماره 1 (1393) 73 - 82
28 (20) 4 (2014) 280-
29
Iranian Journal of Health and Physical Activity 4 (1) (2013) 29-36
30 (3) 5 (2013)
31
Iranian Journal of Health and Physical Activity 4 (2) (2013) 31-36
32 (4) پیاپی4 - 2 (2012)
33 علوم زیستی ورزشی دوره 6، شماره 2 (1383) 181 - 195