فریدون سموات

صفحه نخست /فریدون سموات
فريدون سموات
نام و نام خانوادگی فریدون سموات
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ACS Applied Materials & Interfaces 11 (10) (2019) 10074–10088
2
Research Journal of Biotechnology 4(11) (2018) 83-88
3
OPTIK 154 (2018) 640-655
4
International Journal of Thin Films Science and Technology 1 (2018) 7-9
5
Physics Essays 31 (2017) 31(1)
6 علوم و مهندسی سطح ایران 31 (1396) 1-11
7
JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS 19 (2017) 38-47
8
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 49 (2016) 225601-225614
9
RSC Advances 5 (2015) 92690-92706
10
Surface Topography: Metrology and Properties 3 (2015) 1-7
11
CRYSTALLOGRAPHY REPORTS 60 (2015) 939-941
12
CRYSTALLOGRAPHY REPORTS 60 (2015) 935-938
13 پژوهش سیستم های بس ذره ای 8 (1393) 31-38