محمدجواد سلیمانی پری

صفحه نخست /محمدجواد سلیمانی پری
نام و نام خانوادگی محمدجواد سلیمانی پری
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه گیاهپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
FOREST PATHOLOGY 49(1) (2019) 7-e12468-1-e12468
2
Journal of Agricultural Science and Technology 20(6) (2018) 1307-1316
3
PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA 56 (3) (2017) 486-493
4
Journal of Plant Diseases and Protection https://doi.org/10.1007/s41348-017-0143-3 (2017) 1-6
5
Mycosphere 8(2) (2017) 1253-1260
6
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 99(2) (2017) 538
7
NOVA HEDWIGIA 105 (2017) 75-85
8
AUSTRALASIAN PLANT DISEASE NOTES 29 (2017) 1-3
9
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 98(3) (2016) 667-669
10
SYDOWIA 68 (2016) 163-171
11
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 98(2) (2016) 321-325
12
AUSTRALIAN JOURNAL OF BOTANY 69(3) (2016) 219-226
13
CURRENT MICROBIOLOGY 72(3) (2016) 329-336
14
Journal of Applied Biotechnology Reports Volume 3, Issue 1, Winter 2016 (2016) 359-363
15
Der Pharma Chemica 7 (10) (2015) 442-452
16 تاکسونومی و بیوسیستماتیک سال هفتم شماره بیست و چهارم (1394) 95-112
17
Archives of Phytopathology and Plant Protection 48(3) (2015) 212-222
18
GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION Volume 62, Issue 6 (2015) 815-821
19
Journal of Plant Pathology and Microbiology 6(7) (2015) 6 page
20
Journal of Plant Pathology and Microbiology 6(3) (2015) http://dx.doi.org/10
21 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) 13(2) (1393) 99-104
22
Global Journal of Science Frontier Research: E Interdiciplinary 3 (2015) 1-6
23
Archives of Phytopathology and Plant Protection 48 (2015) 313-318
24
Archives of Phytopathology and Plant Protection 48 (2015) 212-222
25 دو فصلنامه فناوری زیستی در کشاورزی(علمی-پژوهشی) 13 (1393) 1-10
26 Research Journal of Recent Sciences 49- ش2 (2013) 181-199
27 جلد 36- ش1 (2013)
28 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دوره 2- ش1 (1392)