رسول سلیمانی

صفحه نخست /رسول سلیمانی
نام و نام خانوادگی رسول سلیمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه آمار
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد مدیریت
وبسایت
پست الکترونیک