جلال سلطانی

صفحه نخست /جلال سلطانی
جلال سلطاني
نام و نام خانوادگی جلال سلطانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک ملکولی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Academia Journal of Biotechnology 7 (12) (2019) 207-215
2 مجله زیست شناسی ایران 3 (1398) 15-34
3
SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY 24 (2019) 1249–1260
4 مجله زیست شناسی ایران 2 (1397) 17-25
5
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 152 (2018) 759-768
6
Journal of Crop Protection 7 (2016) 377-387
7
FOREST PATHOLOGY DOI: 10.1111/efp.12274 (2016) DOI: 10.1111/efp.122
8
FOREST PATHOLOGY 46 (2016) 353-361
9
RSC Advances 6 (2016) 11507-11512
10
Journal of Herbal Drugs 6 (2016) 195-198
11
CURRENT MICROBIOLOGY 70 (2015) 580-581
12
SYMBIOSIS 63 (2014) 79-86
13
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY 196 (2014) 635-644
14
CURRENT MICROBIOLOGY 69 (3) (2014) 349-356
15
Journal of Medicinal Plants Research (8)4 (2014) 208-216
16
Journal of Cell and Molecular Research (5)1 (2013) 35-34
17 4- ش 2 (2013) 197-203
18 س3- ش8 (2013)