احمد سلحشوری

صفحه نخست /احمد سلحشوری
احمد سلحشوري
نام و نام خانوادگی احمد سلحشوری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه بوعلی همدان، گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / فلسفه تعلیم و تربیت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در برنامه ریزی درسی 59 (1397) 151-165
2 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی سال دوم شماره 4 (1396) 99-122
3 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال بیست و یکم شماره دوم پیاپی 71 (1396) 283-299
4 دانش انتظامی - دانشگاه علوم انتظامی - با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران سال سوم شماره دو (1394) 187-143
5 آموزش در علوم انتظامی سال شوم شماره (1394) 129-156
6 مطالعات ملی سال پانزدهم،شماره 4/1393 (1393) 27-48
7 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی شماره 120 (1393) 115-125
8 خانواده و پژوهش سال دهم/شماره 1/بهار/شماره پیاپی18 (1393) 111-125
9 راهبرد فرهنگ شماره بیست و چهارم (1392) 117-129
10 ش 3 (2013)
11 س4- ش2 (2013) 168-184
12 س17-ش1 (2013)
13 س2- ش5 (2013) 111-126
14 س7- ج 7- ش2 (2013) 99-108
15 فناوری آموزش 7 (1391) 99-108
16 سیاسی- اقتصادی ش287 (1391)