فرهاد سراجی

صفحه نخست /فرهاد سراجی
فرهاد سراجي
نام و نام خانوادگی فرهاد سراجی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی 14(7) (1398) 319-356
2 دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی 14 (1398) 320-355
3 رشد فناوری 61 (1398) 26-35
4 مطالعات فرهنگ - ارتباطات 47 (1398) 265-292
5 نامه آموزش عالی 47 (1398) 102-124
6 آموزش در علوم انتظامی 20 (1397) 100-122
7 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 18 (1397) 71-93
8 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 23 (1397) 117-152
9 فناوری آموزش 39 (1397) 37-50
10 تدریس پژوهی 18 (1397) 64-82
11 توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 31 (1397) 60-72
12 فصلنامه آموزش مهندسی ایران 78 (1397) 37-56
13 مطالعات فرهنگ - ارتباطات 39 (1396) 185-208
14
(Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS) 27 (2017) 1-7
15 دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی 9 (1396) 69-104
16 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 17 (1396) 1-13
17 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 17(29) (1396) 271- 287
18 اندیشه های نوین تربیتی 50 (1396) 129-158
19 فناوری آموزش 42 (1395) 147-156
20 پژوهش های جامعه شناسی معاصر 9 (1395) 31-52
21 مطالعات برنامه درسی 42 (1395) 1-22
22 پژوهش های آموزش و یادگیری 23 (1395) 37-51
23 خانواده و پژوهش 26 (1394) 31-49
24 آموزش و توسعه منابع انسانی 4 (1394) 118- 138
25 دانشنامه ایرانی برنامه درسی 1 (1394) 0-8
26 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی شماره 35 (1394) 183-204
27 دانشنامه ایرانی برنامه درسی 9 (1393) 1-5
28 نامه آموزش عالی 28 (1393) 142-161.
29 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 4 (1393) 27-58
30 فناوری آموزش 9 (1393) 25-37
31 مجله جهانی رسانه 9(1) (1393) 116- 136
32 پژوهش های آموزش و یادگیری 21 (1393) 37-51
33 مطالعات برنامه درسی سال نهم شماره سی و سه (1393) 129-150
34 اندیشه های نوین تربیتی 10(2) (1393) 10-34
35 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی 32 (1393) 95- 115
36 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی سال چهار شماره هشتم (1393) 148-167
37 فصلنامه تعلیم و تربیت 117 (1393) 9-34
38 مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی 5(1) (1393) 1-10
39 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 7(1) (1393) 63-68
40 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 4(5) (1393) 33- 54
41 س20- ش2 (2013) 75-90
42 یادگیری الکترونیکی- مدیا دوره 4- ش2 (1392)
43 س1- ش1 (2013) 73-100
44 ش17 و18 (2012)
45 فصلنامه مهندسی اطلاعات س1- ش1 و2 (1391) 7-21
46 دوره 6- ش1 (2012) 23-46
47 نامه آموزش عالی س5- ش17 (1391) 119-135
48 یادگیری الکترونیکی- مدیا