حسن سجادزاده

صفحه نخست /حسن سجادزاده
حسن سجادزاده
نام و نام خانوادگی حسن سجادزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه طراحی شهری
تحصیلات دکترای تخصصی / شهرسازی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری 8 (1399) 1-20
2
LAND USE POLICY 99 (2020) 105045-...
3 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 31 (1399) 79-106
4 فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 6 (1399) 81-111
5
Journal of Brand Management 27 (2020) 377-392
6
Armanshahr Architecture & Urban Development 13 (2020) 251-263
7
Journal of Place Management and Development 13 (2020) 493-511
8
Energies 13 (2020) 1-21
9 Journal of Environmental Studies 46(2) (2020) 209-224
10
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (2020) 1-29
11 مطالعات شهری 33 (1398) 51-62
12 معماری و شهرسازی آرمان شهر 27 (1398) 99-109
13 شهر ایمن 6 (1398) 1-24
14
باغ نظر 71 (1398) 19-34
15 معماری و شهرسازی آرمان شهر 25 (1397) 265-278
16 Journal of Environmental Studies 44 (2019) 649-665
17 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری 4 (1397) 705-720
18 جامعه پژوهی فرهنگی 9 (1397) 37-62
19 شهر ایمن 4 (1397) 1-18
20
Journal of History Culture and Art Research 7 (2018) 136-151
21 معماری و شهرسازی آرمان شهر 23 (1397) 147-158
22 معماری و شهرسازی آرمان شهر 21 (1396) 49-59
23 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 28 (1396) 53-70
24 جغرافیا و توسعه 49 (1396) 1-22
25 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 14 (1396) 221-240
26 پژوهشنامه حمل و نقل 52 (1396) 149-158
27 معماری و شهرسازی 22 (1396) 19-28
28 معماری و شهرسازی آرمان شهر 19 (1396) 107-118
29 پژوهش های جغرافیای انسانی 49 (1396) 273-287
30 Journal of Environmental Studies 43 (2017) 1-15
31
معماری و شهرسازی آرمان شهر 18 (1395) 85-95
32 معماری و شهرسازی آرمان شهر 17 (1395) 105-119
33 فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری مازندران 12 (1395) 103-146
34
JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 6 (2016) 226-238
35 معماری و شهرسازی 21 (1395) 15-26
36
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 6 (2016) 866-879
37 هفت شهر 54 (1395) 54-76
38 مطالعات جامعه شناختی شهری 18 (1395) 23-52
39
Armanshahr Architecture & Urban Development 16 (2016) 165-175
40 پژوهش و برنامه ریزی شهری هفتم (1395) 61-82
41 مجله پژوهشهای معماری اسلامی 4 (1395) 29-47
42 Journal of Environmental Studies 42 (2016) 81-96
43 پژوهش هنر - دانشگاه هنر اصفهان 11 (1395) 25-39
44 نگرش های نو در جغرافیای انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 8 (1395) 63-83
45 آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 35 (1395) 23-42
46 فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 2 (1394) 149-175
47
باغ نظر 12 (1394) 3-16
48 باغ نظر دوره 12 شماره 37 (1394) 3-14
49 مطالعات شهری 15 (1394) 17-36
50
European Online Journal of Natural and Social Sciences 3 (2015) 539-541
51 آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 30 (1394) 87-109
52 آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 31 (1394) 147-171
53 پژوهش و برنامه ریزی شهری 22 (1394) 139-152
54
معماری و شهرسازی آرمان شهر 14 (1394) 119-128
55 مطالعات شهری 11 (1394) 3-18
56 مجله پژوهشهای معماری اسلامی 8 (1393) 34-45
57 فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 12 (1393) 59-74
58
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES 4 (2014) 4837-4846
59 باغ نظر 29 (1393) 47-58
60 مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی 16 (1393) 5-18
61 فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 10 (1393) 85-100
62 Journal of Environmental Studies 40 (2014) 481-498
63 ش 14 (2013) 23-32
64 ش9 (2013) 177-186
65 مننن س10- ش25 (1392) 79-88
66
Indian Journal of Scientific Research 4 (2013) 99-108
67
Indian Journal of Scientific Research 4 (2013) 165-174
68
Middle-East Journal of Scientific Research 14 (2013) 720-728
69 ش10 (2013) 25-34