حسن سجادزاده

صفحه نخست /حسن سجادزاده
حسن سجادزاده
نام و نام خانوادگی حسن سجادزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه طراحی شهری
تحصیلات دکترای تخصصی / شهرسازی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات شهری 33 (1398) 51-62
2 معماری و شهرسازی آرمان شهر 27 (1398) 99-109
3 شهر ایمن 6 (1398) 1-24
4
باغ نظر 71 (1398) 19-34
5 معماری و شهرسازی آرمان شهر 25 (1397) 265-278
6 محیط شناسی 44 (1397) 649-665
7 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری 4 (1397) 705-720
8 جامعه پژوهی فرهنگی 9 (1397) 37-62
9 شهر ایمن 4 (1397) 1-18
10
Journal of History Culture and Art Research 7 (2018) 136-151
11 معماری و شهرسازی آرمان شهر 23 (1397) 147-158
12 معماری و شهرسازی آرمان شهر 21 (1396) 49-59
13 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 28 (1396) 53-70
14 جغرافیا و توسعه 49 (1396) 1-22
15 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 14 (1396) 221-240
16 پژوهشنامه حمل و نقل 52 (1396) 149-158
17 معماری و شهرسازی 22 (1396) 19-28
18 معماری و شهرسازی آرمان شهر 19 (1396) 107-118
19 پژوهش های جغرافیای انسانی 49 (1396) 273-287
20 محیط شناسی 43 (1396) 1-15
21
معماری و شهرسازی آرمان شهر 18 (1395) 85-95
22 معماری و شهرسازی آرمان شهر 17 (1395) 105-119
23 فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری مازندران 12 (1395) 103-146
24
JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 6 (2016) 226-238
25 معماری و شهرسازی 21 (1395) 15-26
26
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 6 (2016) 866-879
27 هفت شهر 54 (1395) 54-76
28 مطالعات جامعه شناختی شهری 18 (1395) 23-52
29
Armanshahr Architecture & Urban Development 16 (2016) 165-175
30 پژوهش و برنامه ریزی شهری هفتم (1395) 61-82
31 مجله پژوهشهای معماری اسلامی 4 (1395) 29-47
32 محیط شناسی 42 (1395) 81-96
33 پژوهش هنر - دانشگاه هنر اصفهان 11 (1395) 25-39
34 نگرش های نو در جغرافیای انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 8 (1395) 63-83
35 آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 35 (1395) 23-42
36 فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 2 (1394) 149-175
37
باغ نظر 12 (1394) 3-16
38 باغ نظر دوره 12 شماره 37 (1394) 3-14
39 مطالعات شهری 15 (1394) 17-36
40
European Online Journal of Natural and Social Sciences 3 (2015) 539-541
41 آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 30 (1394) 87-109
42 آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 31 (1394) 147-171
43 پژوهش و برنامه ریزی شهری 22 (1394) 139-152
44
معماری و شهرسازی آرمان شهر 14 (1394) 119-128
45 مطالعات شهری 11 (1394) 3-18
46 مجله پژوهشهای معماری اسلامی 8 (1393) 34-45
47 فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 12 (1393) 59-74
48
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES 4 (2014) 4837-4846
49 باغ نظر 29 (1393) 47-58
50 مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی 16 (1393) 5-18
51 فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 10 (1393) 85-100
52 محیط شناسی 40 (1392) 481-498
53 ش 14 (2013) 23-32
54 ش9 (2013) 177-186
55 مننن س10- ش25 (1392) 79-88
56
Indian Journal of Scientific Research 4 (2013) 99-108
57
Indian Journal of Scientific Research 4 (2013) 165-174
58
Middle-East Journal of Scientific Research 14 (2013) 720-728
59 ش10 (2013) 25-34