علی سپهری

صفحه نخست /علی سپهری
علي سپهري
نام و نام خانوادگی علی سپهری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی گیاهان زراعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی 11-37 (1398) 280-258
2
Journal of Seed Science 41- NO:3 (2019) 309-317
3 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29-1 (1398) 67-83
4 علوم و تحقیقات بذر ایران 5:3 (1397) 47-61
5
RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 66-No:1 (2019) 152-159
6
Journal of Soil Science and Plant Nutrition 18 (3) (2018) 752-771
7 پژوهش های کاربردی زراعی 31-2 (1397) 92-118
8 تنش های محیطی در علوم زراعی 11-2 (1397) 435-448
9
Zemdirbyste-Agriculture 105-2 (2018) 123-132
10 تولید محصولات زراعی و باغی 7-4 (1396) 57-68
11
Universitas Scientiarum 23(1) (2018) 61-87
12 علوم گیاهان زراعی ایران special issue (1396) 43-53
13
Agriculturae Conspectus Scientificus 82-4 (2017) 331-339
14 فنآوری تولیدات گیاهی 9-1 (1396) 99-111
15 پژوهش های زراعی ایران 15 (1396) 216-230
16 علوم و فناوری بذر ایران – انجمن بذر ایران با همکاری موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال پنجم شماره 2 (1395) 181-198
17
Philipp Agric Scientist) The Philippine Agricultural Scientist 99 (4) (2016) 339-347
18
Legume Research 39(4) (2016) 565-571
19 پژوهش های زراعی ایران چهارده شماره 1 (1395) 86-99
20 پژوهش های زراعی ایران 13-3 (1394) 485-495
21 به زراعی کشاورزی 17(2) (1394) 503-5016
22 دانش کشاورزی و تولید پایدار ویژه نامه تابستان 1394 (1394) 61-74
23
Notulae Scientia Biologicae 7-1 (2015) 96-101
24 دانش کشاورزی و تولید پایدار 25-1 (1394) 1-12
25 تولیدات گیاهی 38-1 (1394) 91-102
26 به زراعی کشاورزی 16-4 (1393) 871-885
27 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 1-20
28 به زراعی کشاورزی 16(2) (1393) 399-416
29 علوم گیاهان زراعی ایران 45-2 (1393) 243-254
30 تحقیقات غلات 4-2 (1393) 39-51
31 1- ش2 (2013)
32 جلد 23- ش2 (2013) 144-156
33 13-ش1 (2013) 33-46
34 35- ش4 (2013)
35 35-ش3 (2012)