حمید سپهردوست

صفحه نخست /حمید سپهردوست
حميد سپهردوست
نام و نام خانوادگی حمید سپهردوست
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 10 (14) (1399) 1-23
2 اقتصاد مقداری 17 (3) (1399) 1-31
3 نظریه های کاربردی اقتصاد 7 (1) (1399) 211-238
4 مطالعات و سیاست های اقتصادی 20 (1398) 127-160
5 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 32 (1398) 129-159
6 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 32 (1398) 129-159
7 مطالعات و سیاست های اقتصادی 15 (2) (1398) 1-11
8
Heliyon Volume 5, Issue 12 (2019) 1-11
9 تحقیقات مدل سازی اقتصادی دوره نهم شماره 34 (1397) 201-254
10 اقتصاد پولی مالی 16 (1397) 1-20
11 اقتصاد مقداری 15 (58) (1397) 79-103
12 پژوهشنامه بیمه 1 (2) (1397) 81-114
13 جستارهای اقتصادی 15-29 (1397) 143-172
14
IEEE TECHNOLOGY AND SOCIETY MAGAZINE 5-1 (2018) 1-6
15 برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی - دانشگاه علامه طباطبایی - با همکاری دانشگاه های دیگر 9 - 34 (1397) 35-62
16 پژوهشنامه اقتصاد کلان 12-23 (1396) 33-57
17 پژوهش های اقتصادی ایران 22(72) (1396) 1-40
18
Kasetsart Journal - Social Sciences 2 (2018) 1-6
19 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 6(3) (1396) 139-150
20 پژوهش های پولی و بانکی 9(29) (1396) 485-457
21 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 9، شماره 33 (1395) صفحه 51-70
22 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دوره 5، شماره 20 (1395) صفحه 221-251
23 پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم شماره چهارم (1395) - صفحات 193-211
24 اقتصاد مقداری دوره 13، شماره 1 (1395) 1-29
25 پژوهشنامه حمل و نقل سال سیزدهم، شماره 2 (1395) 129-140
26 پژوهشنامه بیمه سال سی و یکم / شمارة 1 (1395) صفحات 81 تا 10
27 نظریه های کاربردی اقتصاد دوره 3، شماره 1 (1395) صفحه 59-88
28
Iranian Economic Review دوره 19 شماره 2 (2015) 149-163
29 مطالعات ملی 16-3 (1394) 121
30 سیاست های راهبردی و کلان 3-10 (1394) 0-0
31
International Economic Studies اقتصاد بین الملل (پژوهشی سابق) دانشگاه اصفهان 44-1 (1394) 47-57
32 نظریه های کاربردی اقتصاد 2-2 (1394) 103-126
33 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال 15- شماره 1 (1394) 1-21
34 پایش (نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی) سال 14 شماره 2 (1394) 137-144
35 رفاه اجتماعی سال چهاردهم، شماره 53 (1393) 81-98
36 برنامه ریزی و بودجه سال 19 شماره 1 (1393) 31-52
37 فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره 12 شماره 2 (1393) 47-58
38 اقتصاد اسلامی سال 14 شماره 53 (1393) 127-150
39 فصلنامه راهبرد های توسعه روستایی 1-1 (1393) 29-39
40 68 (2013) 149-174
41 INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES (6) 22 (2013) 103-119
42
African Journal of Business Management 7(4) (2013) 265-272
43 تولیدات گیاهی شماره 60 (1392) 17-28
44 فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل سال 20،دوره جدید شماره 5 (1392) 189-آخر
45
African Journal of Business Management 7(4) (2013) 265-272
46 روستا و توسعه (16) 1 (1392) 129-148
47 (13) 1 (2013) 155-174
48 دوره4 شماره 7 (2012) 147-174
49
Asian Journal of Rural Development (2012) 1-8