علی اکبر سبزی پرور

صفحه نخست /علی اکبر سبزی پرور
علي اكبر سبزي پرور
نام و نام خانوادگی علی اکبر سبزی پرور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / هواشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ژئوفیزیک ایران 12 (1397) 107-121
2
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 136 (2018) 875-897
3 آب و خاک 32 (1397) 213-228
4
ADVANCES IN SPACE RESEARCH 61 (2018) 2932-2941
5
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 190 (2018) 142-159
6
INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING 39-1 (2017) 258-275
7 علوم آب و خاک 4 (1396) 243-254
8 آب و خاک جلد 30، شماره 6 (1395) 2087-2100
9 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 25-43
10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 142 (2016) 1-8
11
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 17.2 (2016) 571-578
12 دانش آب و خاک 25 (1394) 269-284
13 هواشناسی کشاورزی 3 (1394) 45-54
14
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 119 (2015) 43–54
15 علوم باغبانی 29 (1394) 367-358
16 دانش آب و خاک نشریه دانش آب و خاک (1394) 37-50
17 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 9 (1394) 1-14
18
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 15 (2015) 1-21
19 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 31-54
20 مهندسی و مدیریت آبخیز 6 (1393) 51-42
21 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 115 (1393) 15-26
22 هواشناسی کشاورزی 2 (1393) 32-44
23 ژئو فیزیک ایران 8 (1393) 92-109
24
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY - (2014) 10
25 هواشناسی کشاورزی پاییز و زمستان 92، شماره 1 جلد 2 (1392) 46-59
26 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 3 (1392) 49-61
27
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839–2854
28
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839–2854
29 س11- ش30 (2013)
30 Journal of Materials and Environmental Science جلد 27- ش1 (2013) 131-144
31 دانش آب و خاک 27 (1392) 131-144
32 جغرافیا و توسعه 30 (1392) 117-138
33
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839-2854
34
WATER RESOURCES MANAGEMENT 2 (2013) 1-18
35 آب و خاک 26 (1391) 1554-1567
36 دوره14- ش3 (2012)
37 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 14 (1391) 97-106
38
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 110 (2012) 385-393
39
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 110 (2012) 385–393
40 س2- ش6 (2012)
41 دانش آب و خاک 25 (1390) 823-834
42 پژوهش های حفاظت آب و خاک 18 (1390) 21-42
43 ژئو فیزیک ایران 5 (1390) 30-41
44
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 103 (2011) 401-412
45
METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS 110 (2011) 135-142
46
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 31 (2011) 1710–1723
47
Iranian Journal of Physics Research, 11 (2011) -
48
Food Science and Technology 50(4) (2011) 667-677
49 پژوهش های جغرافیای طبیعی 75 (1390) 1-17
50 پژوهش های جغرافیای طبیعی 74 (1389) 95-110
51
NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES 10 (2010) 2269-2279
52 دانش آب و خاک 2 (1389) 274-285
53 علوم آب و خاک 52 (1389) 125-137
54 پژوهش های حفاظت آب و خاک 17 (1389) 1-24
55
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 136 (2010) 724-731
56 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 12 (1389) 99-111
57
IRRIGATION SCIENCE 228 (2009) 399-406
58 دانش آب و خاک 1 (1388) 151-163
59 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16(4) (1388) 79-100
60 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16 (1388) 123-140
61 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16 (1388) 163-169
62
JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE 24 (2009) 12
63
Int J Biometeorol 53 (2009) 239-245
64
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 29 (2009) 2027-2032
65 علوم آب و خاک 46 (1387) 181-192
66
RENEWABLE ENERGY 33 (2008) 1002-1010
67 پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی) فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه های منطقه غرب کشور 8 (1387) 161-174
68
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY - (2007) 1-8
69
ENERGY 32 (2007) 649-655
70 پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی) فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه های منطقه غرب کشور 6 (1385) 61-73
71
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS 11 (2004) 9
72 فیزیک زمین و فضا 28 (1381) 13-19
73
PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES 69 (1999) 193-202
74
earth and space physics 25 (1999) 21-27
75
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH 103 (1998) 107-113