علی اکبر سبزی پرور

صفحه نخست /علی اکبر سبزی پرور
علي اكبر سبزي پرور
نام و نام خانوادگی علی اکبر سبزی پرور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / هواشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های جغرافیای طبیعی 2 (1398) 353-372
2
Environmental Earth Sciences 78 (2019) 342
3
Advances in Meteorology 1 (2019) 1-14
4 ژئوفیزیک ایران 12 (1397) 107-121
5
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 136 (2018) 875-897
6 آب و خاک 32 (1397) 213-228
7
ADVANCES IN SPACE RESEARCH 61 (2018) 2932-2941
8
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 190 (2018) 142-159
9
INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING 39-1 (2017) 258-275
10 علوم آب و خاک 4 (1396) 243-254
11 آب و خاک جلد 30، شماره 6 (1395) 2087-2100
12 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23 (1395) 25-43
13 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 142 (2016) 1-8
14
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 17.2 (2016) 571-578
15 دانش آب و خاک 25 (1394) 269-284
16 هواشناسی کشاورزی 3 (1394) 45-54
17
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 119 (2015) 43–54
18 علوم باغبانی 29 (1394) 367-358
19 دانش آب و خاک نشریه دانش آب و خاک (1394) 37-50
20 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 9 (1394) 1-14
21
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 15 (2015) 1-21
22 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 31-54
23 مهندسی و مدیریت آبخیز 6 (1393) 51-42
24 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 115 (1393) 15-26
25 هواشناسی کشاورزی 2 (1393) 32-44
26 ژئو فیزیک ایران 8 (1393) 92-109
27
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY - (2014) 10
28 هواشناسی کشاورزی پاییز و زمستان 92، شماره 1 جلد 2 (1392) 46-59
29 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 3 (1392) 49-61
30
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839–2854
31
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839–2854
32 س11- ش30 (2013)
33 Journal of Materials and Environmental Science جلد 27- ش1 (2013) 131-144
34 دانش آب و خاک 27 (1392) 131-144
35 جغرافیا و توسعه 30 (1392) 117-138
36
WATER RESOURCES MANAGEMENT 27 (2013) 2839-2854
37
WATER RESOURCES MANAGEMENT 2 (2013) 1-18
38 آب و خاک 26 (1391) 1554-1567
39 دوره14- ش3 (2012)
40 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 14 (1391) 97-106
41
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 110 (2012) 385-393
42
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 110 (2012) 385–393
43 س2- ش6 (2012)
44 دانش آب و خاک 25 (1390) 823-834
45 پژوهش های حفاظت آب و خاک 18 (1390) 21-42
46 ژئو فیزیک ایران 5 (1390) 30-41
47
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 103 (2011) 401-412
48
METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS 110 (2011) 135-142
49
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 31 (2011) 1710–1723
50
Iranian Journal of Physics Research, 11 (2011) -
51
Food Science and Technology 50(4) (2011) 667-677
52 پژوهش های جغرافیای طبیعی 75 (1390) 1-17
53 پژوهش های جغرافیای طبیعی 74 (1389) 95-110
54
NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES 10 (2010) 2269-2279
55 دانش آب و خاک 2 (1389) 274-285
56 علوم آب و خاک 52 (1389) 125-137
57 پژوهش های حفاظت آب و خاک 17 (1389) 1-24
58
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 136 (2010) 724-731
59 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 12 (1389) 99-111
60
IRRIGATION SCIENCE 228 (2009) 399-406
61 دانش آب و خاک 1 (1388) 151-163
62 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16(4) (1388) 79-100
63 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16 (1388) 123-140
64 پژوهش های حفاظت آب و خاک 16 (1388) 163-169
65
JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE 24 (2009) 12
66
Int J Biometeorol 53 (2009) 239-245
67
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY 29 (2009) 2027-2032
68 علوم آب و خاک 46 (1387) 181-192
69
RENEWABLE ENERGY 33 (2008) 1002-1010
70 پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی) فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه های منطقه غرب کشور 8 (1387) 161-174
71
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY - (2007) 1-8
72
ENERGY 32 (2007) 649-655
73 پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی) فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه های منطقه غرب کشور 6 (1385) 61-73
74
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS 11 (2004) 9
75 فیزیک زمین و فضا 28 (1381) 13-19
76
PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES 69 (1999) 193-202
77
earth and space physics 25 (1999) 21-27
78
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH 103 (1998) 107-113