قاسم سبحانی فخر

صفحه نخست /قاسم سبحانی فخر
قاسم سبحاني فخر
نام و نام خانوادگی قاسم سبحانی فخر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات
تحصیلات دکترای تخصصی / فلسفه و کلام اسلامی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های تفسیر تطبیقی 5 (1396) 7-35
2 حکمت اسراء سال ششم، شماره 19 (1393) 85-106
3 فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی پژوهشکده علوم وحیانی معارج س4- ش2 (1390)