حجت اله سامع

صفحه نخست /حجت اله سامع
نام و نام خانوادگی حجت اله سامع
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
MATHEMATISCHE NACHRICHTEN 290 (2017) 3020-3028
2
SEMIGROUP FORUM 95 (2017) 405-411
3
TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS 226 (2017) 42-50
4
Mathematica Slovaca 64 (2014) 1-8
5
HOUSTON JOURNAL OF MATHEMATICS 40 (2014) 189-193