علی اصغر ساکی

صفحه نخست /علی اصغر ساکی
علي اصغر ساكي
نام و نام خانوادگی علی اصغر ساکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- تغذیه طیور
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات تولیدات دامی 9 (1399) 33-45
2
Acta Scientiarum - Animal Sciences 42 (2020) e46903-...
3
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 71 (2020) 2087-...
4
Iranian Journal of Applied Animal Science 10-2 (2020) 355-363
5
Iranian Journal of Veterinary Research 20 (2019) 263-269
6
Iranian Journal of Applied Animal Science 9 (2019) 747-754
7 پژوهش های تولیدات دامی دهم شماره 25 (1398) 42-51
8 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 124 (1398) 59-76
9 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 124 (1398) 213-228
10
Poultry Science Journal 7 (2019) 185-194
11 علوم دامی ایران دوره 50، شماره 1 بهار 1398 (1398) صفحه 69-77
12 تولیدات دامی 21 (3) (1398) 371-380
13 پژوهش های علوم دامی ایران 10-4 (1397) 463-476
14 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) دوره 31، شماره 120 پاییز 1397 (1397) صفحه 159-172
15 پژوهش های تولیدات دامی 9 (1397) 1-8
16 تولیدات دامی دوره 20، شماره 3 (1397) 463-476
17
Acta Scientiarum - Animal Sciences 40 (2018) ISSN on-line: 1807-8
18
Journal of Livestock Science and Technology 6 (1) (2018) 39-47
19
JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH 46 (2018) 1016–1022
20
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 3 (2017) 1-12
21 دامپزشک 2 (1396) 87
22 تولیدات دامی 2 (1396) 389-401
23 تحقیقات تولیدات دامی 1 (1396) 39-51
24
Iranian Journal of Applied Animal Science 3 (2017) 487-494
25
Acta Scientiarum - Animal Sciences v39, n2 (2017) 157-162
26 میکروبیولوژی دامپزشکی 1 (1396) 21-31
27
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES 41 (2017) 30-37
28
Journal of Livestock Science and Technology 5(1) (2017) 1-8
29
Acta Scientiarum - Animal Sciences v 39, n1 (2017) 51-56
30 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 111 (1395) 163-176
31
JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 100 (2016) 665-672
32
Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 38 (2016) 285-292
33
Poultry Science Journal 4 (2016) 13-18
34 نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) 109 (1395) 95-108
35 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 109 (1394) 35-44
36
Poultry Science Journal 3 (2015) 165-172
37 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 108 (1394) 169-180
38 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 108 (1394) 95-100
39 علوم دامی ایران 3 (1394) 325-334
40
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE 166, 1-2 (2015) 47-53
41 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 107 (1394) 183-194
42 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 107 (1394) 183-194
43
Animal 9 (2015) 1813-1819
44
Iranian Journal of Applied Animal Science 5 (2015) 189-196
45 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) - (1393) 153-166
46 پژوهش های تولیدات دامی - (1393) 13-25
47
Veterinary Research Forum 5 (2014) 287-293
48
Iranian Journal of Applied Animal Science 4 (2014) 803-808
49 تحقیقات تولیدات دامی 3 (1393) 57-71
50 علوم دامی ایران 6 (1393) 218-226
51
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology 10 (2014) 187-196
52
Poultry Science Journal 2 (2014) 113-123
53 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) - (1393) 93-102
54
Iranian Journal of Applied Animal Science 4 (2014) 387-391
55
Journal of Middle East Applied Science and Technology 9 (2014) 244-247
56
European Poultry Science - (2014) 1-8
57 ش 101 (2014)