علی اصغر ساکی

صفحه نخست /علی اصغر ساکی
علي اصغر ساكي
نام و نام خانوادگی علی اصغر ساکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- تغذیه طیور
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Veterinary Research 20 (2019) 263-269
2
Iranian Journal of Applied Animal Science 9 (2019) 747-754
3 پژوهش های تولیدات دامی دهم شماره 25 (1398) 42-51
4 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 124 (1398) 59-76
5 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 124 (1398) 213-228
6
Poultry Science Journal 7 (2019) 185-194
7 علوم دامی ایران دوره 50، شماره 1 بهار 1398 (1398) صفحه 69-77
8 تولیدات دامی 21 (3) (1398) 371-380
9 پژوهش های علوم دامی ایران 10-4 (1397) 463-476
10 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) دوره 31، شماره 120 پاییز 1397 (1397) صفحه 159-172
11 پژوهش های تولیدات دامی 9 (1397) 1-8
12 تولیدات دامی دوره 20، شماره 3 (1397) 463-476
13
Acta Scientiarum - Animal Sciences 40 (2018) ISSN on-line: 1807-8
14
Journal of Livestock Science and Technology 6 (1) (2018) 39-47
15
JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH 46 (2018) 1016–1022
16
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 3 (2017) 1-12
17 تولیدات دامی 2 (1396) 389-401
18 تحقیقات تولیدات دامی 1 (1396) 39-51
19
Iranian Journal of Applied Animal Science 3 (2017) 487-494
20
Acta Scientiarum - Animal Sciences v39, n2 (2017) 157-162
21 میکروبیولوژی دامپزشکی 1 (1396) 21-31
22
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES 41 (2017) 30-37
23
Journal of Livestock Science and Technology 5(1) (2017) 1-8
24
Acta Scientiarum - Animal Sciences v 39, n1 (2017) 51-56
25 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 111 (1395) 163-176
26
JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 100 (2016) 665-672
27
Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 38 (2016) 285-292
28
Poultry Science Journal 4 (2016) 13-18
29 نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) 109 (1395) 95-108
30 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 109 (1394) 35-44
31
Poultry Science Journal 3 (2015) 165-172
32 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 108 (1394) 169-180
33 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 108 (1394) 95-100
34 علوم دامی ایران 3 (1394) 325-334
35
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE 166, 1-2 (2015) 47-53
36 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 107 (1394) 183-194
37 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 107 (1394) 183-194
38
Animal 9 (2015) 1813-1819
39
Iranian Journal of Applied Animal Science 5 (2015) 189-196
40 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) - (1393) 153-166
41 پژوهش های تولیدات دامی - (1393) 13-25
42
Veterinary Research Forum 5 (2014) 287-293
43
Iranian Journal of Applied Animal Science 4 (2014) 803-808
44 تحقیقات تولیدات دامی 3 (1393) 57-71
45 علوم دامی ایران 6 (1393) 218-226
46
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) 10 (2014) 187-196
47
Poultry Science Journal 2 (2014) 113-123
48 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) - (1393) 93-102
49
Iranian Journal of Applied Animal Science 4 (2014) 387-391
50
Journal of Middle East Applied Science and Technology 9 (2014) 244-247
51
European Poultry Science - (2014) 1-8
52 ش 101 (2014)