حسن ساری خانی

صفحه نخست /حسن ساری خانی
حسن ساري خاني
نام و نام خانوادگی حسن ساری خانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 31 (1397) 806-817
2 علوم و فنون باغبانی ایران 19 (1397) 391-402
3 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 703-714
4 فنآوری تولیدات گیاهی 18(1) (1397) 149-157
5 فنآوری تولیدات گیاهی 17 (1396) 165-177
6
Acta Horticulturae 1155 (2017) 245-250
7 علوم باغبانی ایران 48 (1396) 191-201
8 علوم و فنون باغبانی ایران 17 (1395) 39-52
9 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 28 (1395) 175-183
10 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 28 (1395) 97-109
11
Advances in Horticultural Science 31 (2017) 31-38
12
RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 64 (2017) 83-90
13 فنآوری تولیدات گیاهی جلد 15 شماره 2 (1395) 205-221
14 علوم باغبانی 30 (1395) 192-200
15
Horticulture Environment and Biotechnology 57 (2016) 340–347
16
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY 40 (2016) 571-579
17 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 28 (1394) 654-665
18 تولیدات گیاهی 38 (1394) 105-116
19 به زراعی کشاورزی 17 (1394) 341-355
20 به زراعی کشاورزی 17 (1394) 357-371
21 علوم باغبانی 45 (1393) 353-360
22 علوم و فنون باغبانی ایران 15 (1393) 483-496
23
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 39(1) (2015) 80-90
24 تولید محصولات زراعی و باغی 12 (1393) 63-71
25
Journal of Horticultural Science and Biotechnology 89 (2014) 268-272
26
JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY 89 (2014) 141-146
27 14- ش2 (2014)
28
Archives of Phytopathology and Plant Protection 47 (2014) 499-507
29 14- ش1 (2013) 1-14
30 جلد 36- ش1 (2013)
31 علوم و فنون باغبانی ایران 14 (1392) 1-14
32 35- ش4 (2012)