حسن ساری خانی

صفحه نخست /حسن ساری خانی
حسن ساري خاني
نام و نام خانوادگی حسن ساری خانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های ژنتیک گیاهی 7(2) (1399) 119-134
2 پژوهش های سلولی و مولکولی 33(3) (1399) 1-13
3 آبیاری و زهکشی 14 (1399) 1697-1707
4 فرآیند و کارکرد گیاهی 9 (1399) 327-347
5 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 10 (1399) 13-27
6
VITIS 59 (2020) 141-147
7
journal of agricaltural science and technology 22(3) (2020) 679-692
8
International Journal of Fruit Science 20 (2020) 164-177
9 مهندسی بیوسیستم ایران 50(4) (1398) 823-831
10 پژوهش های گیاهی 32 (1398) 547-558
11
HEAT AND MASS TRANSFER 55(11) (2019) 3289–3299
12 علوم باغبانی 33 (1398) 127-139
13 زیست فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 10 (1398) 173-181
14 علوم باغبانی 33 (1398) 101-111
15 علوم و فنون باغبانی ایران 20 (1398) 43-50
16 پژوهش های گیاهی 31 (1397) 806-817
17 علوم و فنون باغبانی ایران 19 (1397) 391-402
18 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 703-714
19 فنآوری تولیدات گیاهی 18(1) (1397) 149-157
20 فنآوری تولیدات گیاهی 17 (1396) 165-177
21
Acta Horticulturae 1155 (2017) 245-250
22 علوم باغبانی ایران 48 (1396) 191-201
23 علوم و فنون باغبانی ایران 17 (1395) 39-52
24 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 28 (1395) 175-183
25 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 28 (1395) 97-109
26
Advances in Horticultural Science 31 (2017) 31-38
27
RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 64 (2017) 83-90
28 فنآوری تولیدات گیاهی جلد 15 شماره 2 (1395) 205-221
29 علوم باغبانی 30 (1395) 192-200
30
Horticulture Environment and Biotechnology 57 (2016) 340–347
31
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY 40 (2016) 571-579
32 پژوهش های گیاهی 28 (1394) 654-665
33 تولیدات گیاهی 38 (1394) 105-116
34 به زراعی کشاورزی 17 (1394) 341-355
35 به زراعی کشاورزی 17 (1394) 357-371
36 علوم باغبانی 45 (1393) 353-360
37 علوم و فنون باغبانی ایران 15 (1393) 483-496
38
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 39(1) (2015) 80-90
39 تولید محصولات زراعی و باغی 12 (1393) 63-71
40
Journal of Horticultural Science and Biotechnology 89 (2014) 268-272
41
JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY 89 (2014) 141-146
42 14- ش2 (2014)
43
Archives of Phytopathology and Plant Protection 47 (2014) 499-507
44 14- ش1 (2013) 1-14
45 جلد 36- ش1 (2013)
46 علوم و فنون باغبانی ایران 14 (1392) 1-14
47 35- ش4 (2012)