عباسعلی ساری

صفحه نخست /عباسعلی ساری
عباسعلي ساري
نام و نام خانوادگی عباسعلی ساری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران - ایران، ارومیه - 17 تا 19 مهر 1398
2 دومین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم - ایران، آمل - 22 و 23 اسفند 1397
3 اولین همایش ملی ناهنجاریهای متابولیکی دام و طیور - ایران، زنجان - 22 آذر 1397
4 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
5 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
6 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
7
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، شیراز - 22 تا 24 اردیبهشت 1397
8 اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران - ایران، بابلسر - 22 و 23 اردیبهشت 1396
9 اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران - ایران، بابلسر - 22 و 23 اردیبهشت 1396
10 دومین همایش و نمایشگاه روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی - ایران، تهران - 09 و 10 اسفند 1395
11 سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی - ایران، آزادشهر - 04 اسفند 1395
12 اولین کنگره بین المللی وبیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، تهران - 27 تا 29 مهر 1395
13 اولین کنگره بین المللی وبیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، تهران - 27 تا 29 مهر 1395
14 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
15 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
16 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
17 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
18
سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران - ایران، ارومیه - 01 تا 03 خرداد 1394
19
سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران - ایران، ارومیه - 01 تا 03 خرداد 1394
20 دومین همایش کشوری سلامت شیر - ایران، تهران - 03 و 04 اسفند 1393
21 دومین همایش کشوری سلامت شیر - ایران، تهران - 03 و 04 اسفند 1393
22 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
23 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
24 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
25 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
26 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
27 هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران - ایران، تهران - 09 تا 11 اردیبهشت 1391
28 هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران - ایران، تهران - 09 تا 11 اردیبهشت 1391
29 نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی - ایران، قم - 01 اردیبهشت 1391
30 نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی - ایران، قم - 01 اردیبهشت 1391
31 نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی - ایران، قم - 01 اردیبهشت 1391