عباسعلی ساری

صفحه نخست /عباسعلی ساری
عباسعلي ساري
نام و نام خانوادگی عباسعلی ساری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Archives of hygiene sciences 8 (2019) 66-70
2 بهداشت مواد غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 8:4(32) (1397) 67-84
3 مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران سوم (1397) 54-60
4
JOURNAL OF FOOD SAFETY 38(6) (2018) 1-8
5 فناوری های نوین غذایی دوره 5 شماره 3 (1397) 469-483
6
journal of research and health 8(1) (2018) 47-51
7 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال دوازدهم، شماره 3، پاییز 1396 (1396) 55-64
8
International Food Research Journal 24 (2017) 1963-1966
9
Comparative Clinical Pathology -3 (2017) 234-37
10 مجله سلامت و بهداشت اردبیل 8 (1396) 27-34
11
Food Science & Nutrition 00 (2017) 1-6
12
Iranian journal of toxicology -مجله سم شناسی و مسمومیت های ایران 6 (1395) 7-13
13 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران یازدهم (1395) 105-112
14 آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی 28 (1392) 300-312
15 گیاهان دارویی س 11- دوره دوم- ویژه نامه ش 9 (1391) 205-215
16 پژوهش های تجربی حسابداری دوره 1- ش4 (1390)