عباسعلی ساری

صفحه نخست /عباسعلی ساری
عباسعلي ساري
نام و نام خانوادگی عباسعلی ساری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 فریبا شعبانیان عباسعلی ساری --- 1397/11/10
2 مهناز شعبانیان عباسعلی ساری --- 1397/07/09
3 سحر جمالی محمدرضا پژوهی الموتی عباسعلی ساری 1397/07/09
4 سیده سحر میرمعینی عباسعلی ساری محمدرضا پژوهی الموتی 1397/06/27
5 حکیمه حسن عبدالی عباسعلی ساری --- 1396/11/16
6 زهرا راستیان عباسعلی ساری --- 1396/10/09
7 مهسا اقبالیان راد عباسعلی ساری --- 1395/11/25
8 آرزو مشیری روشن عباسعلی ساری --- 1395/11/24
9 غلامعلی سهرابی عباسعلی ساری حمید شکریان 1394/11/25
10 نگار ساسانیان عباسعلی ساری سید امیر محمد مرتضویان فارسانی 1394/11/24
11 مهشاد جاویدمقدم محمدرضا پژوهی الموتی پژمان محمودی کوهی 1394/09/28
12 صابر حسنی عباسعلی ساری مصطفی کرمی 1394/06/29