عباسعلی ساری

صفحه نخست /عباسعلی ساری
عباسعلي ساري
نام و نام خانوادگی عباسعلی ساری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 فاطمه خاقانی عباسعلی ساری امیر دارائی گرمه خانی 1398/11/30
2 سیده زهرا مهری نژادچوبری عباسعلی ساری امیر دارائی گرمه خانی 1398/11/06
3 حدیث کهریزی عباسعلی ساری --- 1398/06/31
4 زهرا شهبازی عباسعلی ساری محمدرضا پژوهی الموتی 1398/06/30
5 فریبا شعبانیان عباسعلی ساری --- 1397/11/10
6 مهناز شعبانیان عباسعلی ساری --- 1397/07/09
7 سحر جمالی محمدرضا پژوهی الموتی عباسعلی ساری 1397/07/09
8 سیده سحر میرمعینی عباسعلی ساری محمدرضا پژوهی الموتی 1397/06/27
9 حکیمه حسن عبدالی عباسعلی ساری --- 1396/11/16
10 زهرا راستیان عباسعلی ساری --- 1396/10/09
11 مهسا اقبالیان راد عباسعلی ساری --- 1395/11/25
12 آرزو مشیری روشن عباسعلی ساری --- 1395/11/24
13 غلامعلی سهرابی عباسعلی ساری حمید شکریان 1394/11/25
14 نگار ساسانیان عباسعلی ساری سید امیر محمد مرتضویان فارسانی 1394/11/24
15 مهشاد جاویدمقدم محمدرضا پژوهی الموتی پژمان محمودی کوهی 1394/09/28
16 صابر حسنی عباسعلی ساری مصطفی کرمی 1394/06/29